Bezpieczeństwo produktów na rynku UE

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu, która implementuje postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniono ochronę konsumentom poprzez bardziej efektywną kontrolę produktów wprowadzanych do obrotu oraz poprzez precyzyjne określenie obowiązków dla producentów, importerów, dystrybutorów.

Czy produkty dostarczane konsumentom na rynek Unii Europejskiej są bezpieczne ?

W myśl ustawy producent to przedsiębiorca, który prowadzi działalność na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), polegającą na wytwarzaniu produktu albo każda inna osoba, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osoba, która naprawia lub regeneruje produkt. Jeżeli wytwórca nie prowadzi działalności na terytorium EOG, producentem jest także przedstawiciel wytwórcy, a jeżeli wytwórca nie wyznaczył przedstawiciela – importer produktu.

Jak wskazano w ustawie odpowiedzialny jest również przedsiębiorca uczestniczący w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

Dystrybutor to osoba, która uczestniczy w dowolnym etapie procesu dostarczania lub udostępniania produktu, a jego działalność nie wpływa na właściwości produktu związane z jego bezpieczeństwem.

Wymienione podmioty są odpowiedzialne za monitorowanie bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek oraz są zobowiązane do współpracy z organami nadzoru i Inspekcją Handlową.

Za niewykonywanie obowiązków organ nadzoru może nałożyć na producenta lub dystrybutora karę pieniężną do 100 tysięcy złotych, która podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który prowadzi krajowy system informacji o produktach niebezpiecznych. Dane o produktach niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów, umieszczane są również w unijnym systemie RAPEX (Rapid Alert System for Dangerous non Food Products).

Systemy wraz z danymi o produktach są dostępne na stronie UOKiK oraz Komisji Europejskiej.

Autor:

Agnieszka Szkutnik

Doradca podatkowy, Ekspert ds. cła i akcyzy

Ekspert do spraw cła i akcyzy. Doradca podatkowy. Przez ponad 25 lat funkcjonariusz celny i celno – skarbowy na stanowiskach kontrolnych, orzeczniczych i kierowniczych. Wspomaga działanie przedsiębiorców, w tym agencji celnych w zakresie doradztwa celnego, akcyzy, podatku od gier, upoważnionego przedsiębiorcy o statusie AEO, czy też składów podatkowych i celnych. Służy pomocą w uzyskaniu Wiążącej Informacji Taryfowej oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z obowiązkami i kontrolą w ramach systemu SENT.

Skontaktuj się ze specjalistą