Czym jest pozorne bankructwo?

UDOSTĘPNIJ:

Jednym z najczęściej stawianym przedsiębiorcom zarzutów jest tzw. „pozorne bankructowo”. Zgodnie z treścią art. 301  k.k. każdy kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności. W treści §  3 wskazano również, że kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jakie postacie może przybrać pozorne bankructwo?

Przestępstwo pozornego bankructwa może przejawiać się w dwóch formach. Pierwsza z nich wiąże się z udaremnieniem lub ograniczeniem zaspokojenia należności wierzycieli poprzez przenoszenie składników majątku na inny, nowo powstały podmiot w celu ukrycia majątku. Druga postać dotyczy  doprowadzenia do upadłości dłużnika ze szkodą dla wierzycieli i może przybrać postać umyślną jak i nieumyślną. 

Pozorne bankructwo – kto może być sprawcą przestępstwa?

Sprawcą przestępstwa określonego w treści art. 301 k.k. może być jedynie dłużnik kilku wierzycieli co w praktyce oznacza, że musi istnieć zobowiązanie względem nie jednego, a kilku wierzycieli. W doktrynie wskazuje się, że musi ich być co najmniej trzech, bez ograniczenia ich liczby w górę. Należy pamiętać, że sprawcą czynu może być dłużnik prowadzący działalność gospodarczą co klasyfikuje przestępstwo jako indywidualne właściwe.

Jakie zachowanie dłużnika może być poczytywane jako „ucieczka z majątkiem”?

Z punktu widzenia prawa karnego karalnym na gruncie przepisu art. 301 §  1 k.k. jest transfer składników majątku dokonany na rzecz nowo powołanej jednostki gospodarczej. Forma prawna nowej jednostki nie ma znaczenia – musi być to jednak inny podmiot niż dłużnik. Wskazać należy, że przez nowo powołaną jednostkę należy rozumieć podmiot powstały na krótko przed przeniesieniem aktywów dłużnika lub w dniu przeniesienia tych aktywów. Transfer aktywów dłużnika na nowy podmiot nie dotyczy zobowiązań zaciągniętych po dniu transferu.  Nie jest karalne również  przeniesienie aktywów na jednostkę, która istniała już przed transferem, choćby nie prowadziła ona działalności gospodarczej.

Na czym polega umyślne doprowadzenie do bankructwa?

Na gruncie przepisu  art. 301 § 2 k.k. karze podlega każde działanie prowadzące do doprowadzenia przez dłużnika do swojego bankructwa  tj. niewypłacalności lub jej prawnej postaci – upadłości). Należy pamiętać, że niepowodzenie w aktywności gospodarczej jest stałym elementem rzeczywistości gospodarki wolnorynkowej zatem sam fakt niewypłacalności sam w sobie nie uzasadnia pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Wymagane z punktu widzenia realizacji znamion czynu zabronionego jest  tylko umyślne doprowadzenie do swojej upadłości lub spowodowanie takiego skutku w wyniku świadomej nieudolności prowadzenia działalności gospodarczej, a więc gdy przyczyną tego stanu rzeczy jest zachowanie dłużnika. Ustawodawca nie precyzuje sposób doprowadzenia do swojego bankructwa niezbędne jest jednak wykazanie, że między postępowaniem dłużnika, a niewypłacalnością zachodzi związek przyczynowo – skutkowy. 

Czy można zostać ukaranym za nieumyślne doprowadzenie do bankructwa?

Na gruncie art. 301 § 3 k.k  istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności karnej dłużnika, który doprowadza do upadłości lub stanu niewypłacalności  w wyniku lekkomyślności tj. niestosowania się do zasad gospodarowania i prowadzenia działalności gospodarczej tj. przykładowo  trwonienie majątku podejmowanie ryzykownych lub niecelowych decyzji gospodarczych, dokonywanie nieuzasadnionych gospodarczo transakcji.

Komentarze

Zostaw komentarz

— Artykuły, które mogę Cię zainteresować

Jednym z najczęściej stawianym przedsiębiorcom zarzutów jest tzw. „pozorne bankructowo”. Zgodnie z treścią art. 301 k.k. każdy kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy ….

MARZEC

05

Wyłudzenia odszkodowania w polskich realiach jest sytuacją nierzadką. Koszt niektórych ubezpieczeń jest niewielki, a odszkodowanie z tytułu szkody może okazać się znaczące…

MARZEC

15

Sąd uznał Cię za winnego zarzuconego w akcie oskarżenia czynu? Nie zgadzasz się z wymiarem kary lub środka karnego? Sąd odmówił Ci wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? …

LUTY

23