Czym jest przestępstwo fałszerstwa materialnego?

UDOSTĘPNIJ:

Jedno z często występujących w obrocie gospodarczym przestępstw jest fałszerstwo materialne. Jak stwierdził w jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy, istotą przestępstwa materialnego fałszerstwa dokumentu jest tworzenie pozoru, że pochodzi on od określonego wystawcy.

Jak uregulowano przestępstwo fałszerstwa materialnego?

Zgodnie z art. 270 K.K.:

  • 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
  • 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  • 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czym jest przestępstwo fałszerstwa materialnego?

Jedno z często występujących w obrocie gospodarczym przestępstw jest fałszerstwo materialne. Jak stwierdził w jednym ze swoich orzeczeń Sąd Najwyższy, istotą przestępstwa materialnego fałszerstwa dokumentu jest tworzenie pozoru, że pochodzi on od określonego wystawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2007 r., wydany w sprawie o sygnaturze akt IV KK 109/07). Warto od razu zaznaczyć, że chodzi o autentyczność określonego, a nie prawdziwość dokumentu, ponieważ przestępstwo to zostaje popełnione w oderwaniu od tego, czy sfałszowanego dokumentu odpowiada prawdzie.  Co istotne, spenalizowanie jest nie tylko tworzenie sfałszowanego dokumentu, ale także jego używanie. 

Kto może popełnić przestępstwo fałszerstwa materialnego?

Może je popełnić każda osoba, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Ponadto przestępstwo to można popełnić tylko umyślnie i tylko z zamiarem bezpośrednim. Natomiast w przypadku używania sfałszowanego dokumentu, czynu takiego sprawca może się dopuścić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym.

Czy karalne jest również przygotowanie do popełnienia przestępstwa fałszerstwa materialnego?

Tak. Ustawodawca przewidział karalność wszelkich postaci przygotowania fałszu materialnego.

Jaka kara grozi za popełnienie przestępstwa fałszerstwa materialnego?

Czyny spenalizowane w art. 270 K.K., zarówno w §1 i §2 zagrożone są kara grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

W przypadku mniejszej wagi, sprawa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Takiej samego karze podlega sprawca, który czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 270 § 1 K.K. 

Kara taka może zostać przez sąd nadzwyczajnie złagodzona. 

Napisz do nas

Komentarze

Zostaw komentarz

— Artykuły, które mogę Cię zainteresować

Jednym z najczęściej stawianym przedsiębiorcom zarzutów jest tzw. „pozorne bankructowo”. Zgodnie z treścią art. 301 k.k. każdy kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy ….

MARZEC

05

Wyłudzenia odszkodowania w polskich realiach jest sytuacją nierzadką. Koszt niektórych ubezpieczeń jest niewielki, a odszkodowanie z tytułu szkody może okazać się znaczące…

MARZEC

15

Sąd uznał Cię za winnego zarzuconego w akcie oskarżenia czynu? Nie zgadzasz się z wymiarem kary lub środka karnego? Sąd odmówił Ci wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? …

LUTY

23