Jak uchronić się przed długami spadkowymi?

Dziedziczenie na ogół kojarzy pozytywnie, ponieważ spadkobierca spodziewa się nabycia w taki sposób pieniędzy, kosztowności lub innych korzyści. Jednak nie zawsze nabycie spadku oznacza uzyskanie przez spadkobiercę korzyści. Często zdarza się, że w skład spadku wchodzą także długi spadkodawcy.

Czym są długi spadkowe?

Na długi spadkowe składają się w szczególności zobowiązania spadkodawcy, których ten nie wykonał za swojego życia. Przykładowo może to być niespłacona pożyczka lub kredyt. Przepisy Kodeksu cywilnego do długów spadkowych zaliczają także: – Koszty pogrzebu spadkodawcy – Koszty postepowania spadkowego – Zaspokojenie roszczeń o zachowek – Zaspokojenie roszczeń z tytułu zapisów zwykłych i poleceń testamentowych. Jednak niektóre zobowiązania spadkodawcy nie wchodzą w skład spadku, zatem nie są długami spadkowymi. Przykładowo można wskazać na nieuiszczoną przez spadkodawcę grzywnę, która wygasa z momentem śmierci spadkodawcy.

Jakie są sposoby aby uchronić się przed długami spadkowymi?

Przede wszystkim spadkobierca, przed przyjęciem lub odrzuceniem spadku, powinien dokonać analizy, czy w skład spadku wchodzą długi spadkowe. W zależności od tego, czy spadek obejmuje długi, spadkobierca powinien skorzystać z następujących rozwiązań. Jeżeli w skład spadku wchodzą tylko długi spadkowe, ponieważ tak się często zdarza, najlepszym rozwiązaniem jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Oświadczenie takie spadkobierca powinien złożyć w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadkobrania. Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed wybranym przez spadkobiercę notariuszem lub przed właściwym sądem. Jeżeli spadek składa się z długów spadkowych, ale w jego skład wchodzą także korzyści majątkowe np. Pieniądze albo rzeczy ruchome bądź nieruchomości, dobrym rozwiązaniem dla spadkobiercy będzie złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości wartości spadku, wskazanej w spisie lub wykazie inwentarza spadku. Przykładowo, jeżeli wartość długów spadkowych wynosi 300.000 zł, a wartość korzyści spadkowych wynosi 100.000 zł, to złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza spowoduje, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości 100.000 zł. Trzeba zaznaczyć, że spadkobierca ponosi w takim wypadku odpowiedzialność nie przedmiotami, z których składa się spadek, ale całym swoim majątkiem osobistym, z tym, że ta odpowiedzialność jest ograniczona do wskazanej wyżej wartości 100.000 zł. Takie rozwiązanie pozwoli nie tylko na częściowe zaspokojenie wierzyciela spadkowego, ale także pozwoli to na zachowanie przez spadkobiercę przedmiotów, jakie nabył przez przyjęcie spadku, jeżeli takiemu spadkobiercy szczególnie zależy na zachowaniu tych przedmiotów choćby z uwagi na ich wartość sentymentalną. Jeżeli jednak wartość korzyści spadkowych znacznie przewyższa wartość długów spadkowych, optymalnym rozwiązaniem dla spadkobiercy jest przyjęcie spadku wprost. Skutkiem takiego przyjęcia jest pełna odpowiedzialność za długi spadkowe całym majątkiem osobistym spadkobiercy. Spadkobierca nie powinien jednak obawiać się takiej odpowiedzialności z uwagi na fakt, że spadek obejmuje w większości korzyści niż długi spadkowe, przez co spadkobierca będzie mógł te długi z łatwością spłacić. Takie rozwiązanie pozwoli pominąć procedurę sporządzania spisu lub wykazu inwentarza spadku, który byłby konieczny w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.  

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą