Koncesja a obowiązek, o którym warto pamiętać

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga uzyskania koncesji. Dotyczy to m.in. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, paliwem i energią, ochroną osób i mienia czy rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych.

Jakie obowiązki ma koncesjonariusz?

Warto jednak pamiętać, że uzyskanie koncesji to często nie koniec obowiązków z nią związanych. Wielu przedsiębiorców nie zapoznaje się z treści dokumentu koncesyjnego, co może potem rodzić pewne problemy.

I tak np. zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega obowiązków wynikających z koncesji.

Tymczasem z niektórych koncesjach związanych z obrotem paliwem i energią można znaleźć zapis podobny do poniższego:

„Koncesjonariusz jest obowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zaistnienia istotnych zmian dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w szczególności odnoszących się do rozszerzenia bądź ograniczenia zakresu tej działalności, danych osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania Koncesjonariusza), zawiadomić pisemnie Prezesa URE o tych zmianach, przedkładając jednocześnie – w przypadku kiedy zmiana ta powoduje potrzebę zmiany zapisów niniejszej koncesji – wniosek o jej zmianę”.

Oznacza to, że Prezes URE powinien zostać poinformowany nie tylko o zmianach w organie uprawnionym do reprezentowania podmiotu, ale także o ustanowieniu prokurenta. Ustanawianie prokurentów jest czynnością bardzo częstą, dlatego na powyższy obowiązek należy zwrócić szczególna uwagę.

Koncesja – jakie grożą kary?

Brak zgłoszenia odpowiedniej informacji zagrożony jest karą pieniężną, której wysokość w ust. 1 pkt 7, 7a i 12, nie może być niższa niż 2000 zł i wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara pieniężna związana jest z działalnością prowadzoną na podstawie koncesji, wysokość kary nie może być niższa niż 2000 zł i nie może być wyższa niż 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Warto zatem zawsze sprawdzić, jakie obowiązki zostały na nas nałożone w koncesji, tak aby uniknąć nałożenia kary pieniężnej, której wysokość może być znaczna.

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą