Odszkodowanie za szkody górnicze – za co i w jakich okolicznościach przysługuje?

Górny Śląsk jako region szczególnie narażony na szkodliwe działania zakładów górniczych obarczony jest licznymi uszczerbkami zarówno gruntów, jak również obiektów budowlanych. Przede wszystkim spowodowane jest to podziemnymi robotami, które w sposób znaczący oddziałują na sąsiadujące grunty oraz obiekty budowalne. Poprzez szczególne regulacje prawne dotyczące dochodzenia roszczeń od zakładów górniczych, są one obowiązane do naprawienia szkody w sposób wskazany przez poszkodowany podmiot, tj. wypłatę stosownego odszkodowania bądź przywrócenie do stanu poprzedniego.

Szkody górnicze – odszkodowanie

Górny Śląsk jako region szczególnie narażony na szkodliwe działania zakładów górniczych obarczony jest licznymi uszczerbkami zarówno gruntów, jak również obiektów budowlanych. Przede wszystkim spowodowane jest to podziemnymi robotami, które w sposób znaczący oddziałują na sąsiadujące grunty oraz obiekty budowalne. Poprzez szczególne regulacje prawne dotyczące dochodzenia roszczeń od zakładów górniczych, są one obowiązane do naprawienia szkody w sposób wskazany przez poszkodowany podmiot, tj. wypłatę stosownego odszkodowania bądź przywrócenie do stanu poprzedniego.

Jakie szkody górnicze obejmuje roszczenie odszkodowawcze i gdzie je zgłosić?

Ustawodawca wskazuje przede wszystkim trzy rodzaje szkód górniczych, które mogą być wywołane ruchem przedsiębiorstwa- w tym wypadku zakładu górniczego. Dotyczą one szkód w obiektach budowlanych i gospodarczych, gruntów, jak również upraw rolnych. Jest to szeroko ujęty katalog możliwych szkód, dzięki czemu można skutecznie starać się o naprawienie szkody. Do najczęściej zgłaszanych szkód należą pęknięcia fundamentów oraz ścian, uszkodzenia konstrukcji budynków bądź konstrukcji dachowych, jak również uszkodzenie gruntów w ten sposób, że nie nadają się do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Katalog uszkodzeń pozostaje otwarty, jako że nie sposób oszacować jak działanie kopalni może wpłynąć na konkretny obiekt bądź nieruchomość.

Jakie należy podjąć działania, aby uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze?

Pierwszą czynnością, którą należy podjąć jest złożenie stosownego zgłoszenia szkody do kopalni oraz z wnioskiem o odszkodowanie z tytułu szkód górniczych. Zakłady górnicze najczęściej uznają szkody, jednakże wobec częstej praktyki zaniżania wartości szkody, kwota wypłacona przez kopalnię bądź sposobu naprawy przez nią powstałej szkody okazuje się niewystarczający do pokrycia wartości szkody. W takiej sytuacji jedyną możliwością pozostaje odwołanie się od decyzji kopalni i powołanie własnego rzeczoznawcy, celem pełnego oszacowania wartości szkody. Wobec nieuznania roszczenia w pełnym zakresie, jedyną możliwością pozostaje wytoczenie powództwa. Samo okres przedawnienia w przypadku szkód górniczych wynosi 5 lat od powzięcia informacji o powstaniu przedmiotowej szkody. Należy zaznaczyć, że roszczenie odszkodowawcze ma jedynie właściciel nieruchomości z chwili jej powstania. Jeżeli po powstaniu szkody nieruchomość zostanie sprzedana, roszczenie nie przechodzi na nowego właściciela nieruchomości.

Jeżeli wskutek działań kopalni powstała u Ciebie szkoda górnicza jak pęknięcie budynku, skontaktuj się z Kancelarią celem podjęcia działań prawnych bądź oceny wartości szkody.

Autor:

Dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca podatkowy, EMBA

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, EMBA, Prezes Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje.  Posiada bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków.

Skontaktuj się ze specjalistą