UDOSTĘPNIJ:

Ustawa SENT – pełna nazwa „ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi” –  zawiera zamknięty katalog towarów, które obowiązkowo należy rejestrować w systemie SENT. Co może się stać, jeżeli zarejestrujemy towar, który nie jest ujęty w tym katalogu? Właściwie nie powoduje to dla zgłaszającego żadnych negatywnych skutków, może jednak spowodować rozpoczęcie czynności kontrolnych przez organy skarbowe i niepotrzebne wydłużenie przewozu towaru.

Kiedy przewóz nie podlega obowiązkowi rejestracji w systemie SENT?

Pomimo tego, że rodzaj towaru został wymieniony w katalogu SENT i podlega obowiązkowi monitorowania przewozu, nie będzie podlegał temu obowiązkowi, jeżeli:

 • towar będzie przewożony przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych,
 • towar został objęty procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,powrotnym wywozem,
 • towar jest przemieszczany w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem dokumentu e-AD,
 • przewóz towaru odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe i nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Czy ilość przewożonego towaru ma znaczenie dla rejestracji w SENT?

Tak, ustawa  wyłącza z obowiązku  przewóz towarów w niewielkich ilościach, ustala jednak indywidualne normy. Normy dotyczą opakowań jednostkowych.

 • alkohol całkowicie skażony do 5 litrów,
 • alkohol etylowy i wyroby (CN 2207) nieoznaczone znakami akcyzy do 5 litrów,
 • oleje (CN 2707) do 11 litrów,
 • oleje ropy naftowej (CN 2710) do 11 litrów, z wyłączeniem paliw opałowych,
 • alkohole (CN 2905) do 11 litrów,
 • preparaty smarowe (CN 3403) do 16 litrów,
 • środki przeciwstukowe (CN 3811) do 16 litrów,
 • rozpuszczalniki organiczne (CN 3814) zawierających alkohol etylowy do 11 litrów,
 • środki zapobiegające zamarzaniu (CN 3820) zawierające alkohol etylowy do 16 litrów.

Dodatkowe wyłączenia i wyjątki w SENT!

Poza ustawą SENT, z punktu widzenia problemu „rejestrować czy nie rejestrować przewóz towaru w SENT”, istotne będzie: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru (SENT) wyłączony jest m.in.przewóz towarów objętych pozycją CN 2710,  które są przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT i spełnione są następujące warunki:

 • dostawa dokonywana jest ze stacji paliw ciekłych,
 • obrót dokonywany jest na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
 • przewóz towarów następuje bezpośrednio po dokonaniu dostawy towarów udokumentowanej fakturą lub w przypadku częściowej dostawy towarów udokumentowanej innym dokumentem potwierdzającym wydanie towarów w ramach takiej dostawy towarów;
 • w przypadku dostawy z przeznaczeniem dla statków powietrznych obrót jest dokonywany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi, a ich przemieszczanie odbywa się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem e-DD.

Jakie towary zaliczamy do pozycji CN 2710?

Będą to zasadniczo oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.Będą to więc m.in. benzyna samochodowa, smary, ciecze chłodząco-smarujące, oleje czyszczące.

 

Co rozporządzenie mówi o paliwach opałowych?

Paliwa opałowe będą zwolnione z obowiązku przesłania zgłoszenia do SENT, ale tylko w określonej sytuacji,  w następujących ilościach:

Opakowania jednostkowe o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego.

Będzie to dotyczyło tylko przypadku prowadzenia rejestru podmiotów nabywających przez pośredniczący podmiot olejowy, czyli przypadku o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym a dokładnie art.  139 ta ustawy.

Co z przemieszczeniem międzymagazynowym?

Niestety tutaj przepisy też zawierają wyjątki, pomimo przemieszczania z magazynu do magazynu może wystąpić obowiązek rejestracji przewozu.

Ustawa przewiduje bowiem, że w przypadku przemieszczenia międzymagazynowego będzie obowiązek dokonania zgłoszenia w systemie SENT, jeżeli  przewóz towaru nastąpi z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego.

 

Napisz do nas