Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Audyt ubezpieczeniowy i analiza umów ubezpieczenia

Specjalizujemy się w audytach ubezpieczeniowych przedsiębiorstw. Celem audytu jest identyfikacja ryzyk, czyli sytuacji, które mogą skutkować powstaniem szkody oraz analiza zawartych umów ubezpieczenia. Usługa wykonywana jest przez wykwalifikowanego i doświadczonego pracownika. Wynikiem podjętych czynności są kluczowe informacje o zagrożeniach wynikających w związku z prowadzoną działalności i posiadanym mieniem oraz wykrycie nieprawidłowości i błędów w zawartych do tej pory polisach. Audyt ubezpieczeniowy jest podstawową usługą pozwalającą na zbudowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej.

Audyt ubezpieczeniowy – jaki jest zakres usługi?

Na audyt ubezpieczeniowy realizowany przez specjalistów BTLA Broker składa się:
 • analiza i szacunkowa wycena posiadanego mienia
 • przegląd zawartych i wykonanych umów z kontrahentami oraz zdarzeń gospodarczych rodzących odpowiedzialność kontraktową
 • analiza i weryfikacja zawartych dotychczas umów ubezpieczenia w celu ustalenia czy ochrona jest adekwatna do prowadzonej działalności i czy pobrana składka nie jest zawyżona
 • techniczna analiza posiadanego mienia pod kątem zużycia, podatności na uszkodzenia i możliwości dokonania szkody w majątku lub na osobie trzeciej (przesłanki odpowiedzialności deliktowej)
 • podjęcie działań prewencyjnych mających na celu minimalizację ryzyka lub ograniczenie skutków finansowych już powstałej szkody

  Audyt ubezpieczeniowy – jakie są zasady współpracy?

  Audyt ubezpieczeniowy wykonywany jest przez doświadczony zespół specjalistów BTLA Broker z udziałem brokera oraz ekspertów ds. merytorycznej i technicznej likwidacji szkód. Wykorzystanie wiedzy rzeczoznawcy majątkowego, likwidatora szkód oraz prawnika gwarantuje pełną analizę ochrony ubezpieczeniowej, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa prawnego i ograniczenie ryzyka oraz obniżenie obciążeń wynikających z posiadania polisy. Efektem audytu ubezpieczeniowego jest raport dla zarządu uwzględniający:
 • zidentyfikowane ryzyka i źródła zagrożeń
 • nieprawidłowości związane z posiadanymi polisami
 • możliwości przeprowadzenia optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej
 • rekomendacje zmian w zakresach polis i sposobie ochrony posiadanego mieniaWszelkie działania prowadzimy z zachowaniem pełnej poufności, tajemnicy zawodowej i poszanowaniem etyki zawodowej brokera ubezpieczeniowego, likwidatora szkód oraz rzeczoznawcy.
 • Skontaktuj się ze specjalistą

  Telefon: 

  mail: