Ulgi i zwolnienia podatkowe

Ulga badawczo-rozwojowa

ULGA IP BOX

Polska Strefa Inwestycji

Ulgi i zwolnienia podatkowe

W ramach efektywnego zarządzania podatkami BTLA wspiera przedsiębiorców w bezpiecznym stosowaniu dostępnych dla nich ulg i zwolnień. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw rozwijających się jak i tych, które dopiero planują rozpoczęcie lub rozwój swojego biznesu. W ramach naszych usług oferujemy dostosowane rozwiązania:

 • Ulga na działalność Badawczo-Rozwojową (B+R),
 • IP BOX,
 • Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne,
 • Polska Strefa Inwestycji.

  Specjalne Strefy Ekonomiczne

  Specjalne Strefy Ekonomiczne odnoszą się do określonych, niezamieszkałych terenów kraju. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w szczególnych warunkach na wyodrębnionych administracyjnie obszarach. W jakim celu mogą być ustanowione? Przede wszystkim, przyspieszają rozwój gospodarczy części terytorium kraju, na którym się znajdują. W związku z tym, m.in. tworzą nowe miejsca pracy, wpływają na rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej, rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej oraz eksportu, zwiększają konkurencyjność wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, wpływają na zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej, jak i niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem równowagi ekologicznej, są również atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych.

  Specjalne Strefy Ekonomiczne – zwolnienia podatkowe

  Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych jest podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą. Zwolnienie podatkowe jest wyrazem tej pomocy, przy czym nie może ona przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

  W zezwoleniu znajdziemy określenie przedmiotu działalności gospodarczej oraz warunki, które dotyczą: zatrudnienia przez przedsiębiorcę przez określony czas określonej liczby pracowników; dokonania przez przedsiębiorcę na terenie strefy inwestycji o wartości przewyższającej określoną kwotę; terminu zakończenia inwestycji; maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji i dwuletnich kosztów kwalifikowanych pracy. 

  Jak również wymagań w przypadku, gdy pełna realizacja rozpoczętej inwestycji będzie wymagała zwiększenia terenu strefy o nie więcej niż 2 ha, wówczas część strefy może obejmować grunty stanowiące własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku komunalnego, za ich zgodą.

  Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w ramach wyżej wspomnianego zezwolenia, uzyskane przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.