Audit and security of internal processes

Audit and security of internal processes

BTLA oferuje pomoc prawną w zakresie compliance – zapewnienia zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami.

W krajach zachodnich compliance, czyli zapewnienie zgodności działalności z normami, zaleceniami lub stosownymi praktykami już od wielu lat odgrywa istotną rolę w działalności małych przedsiębiorstw, jak i wielkich korporacji. W Polsce jest to dziedzina stosunkowo młoda, ale zyskująca na znaczeniu. Często bowiem zagraniczni przedsiębiorcy domagają się od swoich polskich kontrahentów przedstawienia kodeksu antykorupcyjnego, polityki compliance i stosownych zapisów o ochronie osób zwanych sygnalistami. Posiadanie przez przedsiębiorstwo takich dokumentów wzmacnia pozycję względem jego kontrahentów (zwłaszcza w ich relacjach z zagranicznymi klientami), jak również świadczy o świadomym i rzetelnym podejściu do uczciwego prowadzenia biznesu. Daje również rękojmie prawidłowego przebiegu transakcji. A kim są sygnaliści, o których była mowa wyżej? Sygnaliści to osoby, który posiadają, a następnie przekazują do właściwych organów wiedzę na temat nieprawidłowości występujących w danej organizacji. Takie osoby powinny być szczególnie chronione i z racji ich działalności nie powinny być dyskryminowane. Nie mogą ich z tego tytułu spotkać żadne negatywne konsekwencje. W polskim prawie obowiązuje już ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ale prawo unijne wymusi jej modyfikację, zwłaszcza w zakresie ochrony sygnalistów. Za nieprzestrzeganie ochrony sygnalistów przewidziane zostały przez unijnego prawodawcę szerokie sankcje. Planowane są również poważne zmiany w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (mające na celu wprowadzenie nowych sankcji karnych i wzmocnienie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).Zmiany te mają charakter rewolucyjny, warto zatem zawczasu się do nich przygotować.

BTLA oferuje pomoc prawną w zakresie compliance, obejmującą w szczególności:

  • przygotowanie projektów kodeksu antykorupcyjnego, polityki compliance oraz dokumentów regulujących tematykę ochrony sygnalistów.
  • Przeprowadzenie audytu compliance.
  • Szkolenia dla kadry menadżerskiej i pracowników w tematyce compliance.
  • Reprezentacja podmiotu zbiorowego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych.
  • Pomoc prawna dla compliance officera.
  • Sporządzanie opinii prawnych.

a także wiele innych – w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa.