Kodeks Etyki

Kodeks Etyki

Kodeks etyki BTLA sp. z o.o. w Katowicach

PREAMBUŁA

BTLA sp. z. o.o. w Katowicach (dalej: BTLA) powstała na skutek współdziałania osób, dla których wspólne prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko osiąganie zysków, ale także działanie w zgodzie z powszechnie przyjętymi normami etycznymi. Jednym z celów BTLA jest propagowanie rzetelnego, uczciwego i etycznego biznesu. Nie sposób osiągnąć trwałego sukcesu gospodarczego bez zachowania podstawowych wartości etycznych, które to stanowiły fundament powstania BTLA.

§1 Stosunki pomiędzy wspólnikami

Każdy ze wspólników zobowiązuje się do:

 1. a)  dbania o dobry wizerunek i reputację BTLA;
 2. b)  niepodejmowania działań zmierzających do uprzywilejowania pozycji jednych wspólników względem innych;
 3. c)  niepodejmowania działań zmierzających do naruszenia dobrego imienia lub reputacji pozostałych wspólników;
 4. d)  przekazywania pozostałym wspólnikom wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania BTLA;
 5. e)  współdziałania z pozostałymi wspólnikami dla dobra BTLA;
 6. f)  wspierania pozostałych wspólników swoją wiedzą i doświadczeniem;
 7. g)  w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych w BTLA – do nieinformowania o nich osób trzecich;
 8. h)  rozwiązania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem BTLA za pośrednictwem sądu koleżeńskiego;
 9. i)  niepodejmowania działań niezwiązanych z działalnością BTLA, które choćby potencjalnie mogłyby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie BTLA;
 10. j)  niepodejmowania działań zmierzających do naruszenia integralności

§2 Stosunki z kontrahentami i podmiotami współpracującymi

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o kontrahentach, rozumie się przez to także podmioty współpracujące.
 2. Stosunki pomiędzy BTLA i jej kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 3. Wszelkie swoje zobowiązania BTLA będzie regulowała zgodnie z umówionymi terminami.
 4. BTLA będzie świadczyło usługi na najwyższym możliwym poziomie.
 5. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy BTLA a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne i objęte bezwzględną tajemnicą.
 6. BTLA nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów w odniesieniu do oferowanych przez siebie usług.
 7. BTLA nie będzie nadużywała swojej pozycji rynkowej względem kontrahentów

§3 Stosunki z podmiotami konkurencyjnymi

 1. BTLA w stosunkach z podmiotami konkurencyjnymi będzie się kierowało zasadami uczciwości i etyki.
 2. BTLA nie będzie podejmowała działań zmierzających do pozyskania informacji o działalności podmiotów konkurencyjnych w sposób nielegalny i niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności poprzez:
  1. a)  szpiegostwo przemysłowe;
  2. b)  zatrudnianie pracowników podmiotów konkurencyjnych w celu uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu konkurencyjnego;
  3. c)  podejmowania innych działań zmierzących do uzyskania od pracowników podmiotów konkurencyjnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu konkurencyjnego;

        3.  BTLA nie będzie podejmowała działań zmierzających do naruszenia reputacji lub dobrego imienia podmiotów konkurencyjnych.  

§4 Prowadzenie działalności międzynarodowej

 1. BTLA zobowiązuje się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i zwyczajów lokalnych.
 2. BTLA będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym będzie prowadzić działalność gospodarczą.
 3. BTLA będzie służyć swoim zagranicznym kontrahentom pomocą i wsparciem.

§5 Rozwiązywaniem sporów wewnętrznych

 1. Wszelkie spory pomiędzy natury wewnętrznej pomiędzy wspólnikami, a które z uwagi na swoją naturę nie są zastrzeżone do właściwości sądów powszechnych, rozpoznawane będą przez sąd koleżeński.
 2. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
 3. Szczegóły funkcjonowania sądu koleżeńskiego zostaną określone w jego regulaminie uchwalonym przez zarząd BTLA.