Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: 

Rotacja pracowników podczas prowadzenia przedsiębiorstwa przez wiele lat jest zjawiskiem naturalnym. Część pracowników awansuje na wyższe stanowiska, niektórzy z powodów osobistych lub zawodowych nie mogą dalej świadczyć pracy. Jednak każda utrata przez firmę wyspecjalizowanego pracownika, bez odpowiednio sporządzonego planu sukcesji, będzie miała negatywne konsekwencje dla firmy.

Przedsiębiorca mający świadomość wystąpienia potencjalnych ryzyk spowodowanych utratą dobrych pracowników, powinien dokonać analizy potrzeb biznesowych swojej firmy oraz określić stanowiska kluczowe dla rozwoju i ciągłości firmy. Określenie potrzeb firmy będzie podstawą do zaplanowania długofalowego działania przedsiębiorstwa i planu sukcesji.

Tworząc plan sukcesji należy wziąć pod uwagę wymiar organizacyjny przedsiębiorstwa, wymiar prawny i administracyjny oraz wizerunkowy. Stworzenie drogi do awansu dla wieloletnich pracowników bez wątpienia pozytywnie wpłynie na ich motywację do wykonywanej pracy, a przedsiębiorca zyska pewność, że kluczowe stanowisko dla rozwoju firmy będzie zajmowane przez pracownika z odpowiednim doświadczeniem w branży. Dlatego planowanie sukcesji powinno być ściśle powiązane ze strategią firmy.

Dobrze sporządzony plan sukcesji powinien wskazywać kluczowe stanowiska, dla których winno przygotować się przyszłych sukcesorów spośród pracowników z największym potencjałem do wykonywania określonych zadań. W wyniku współpracy przedsiębiorcy z kadrą menadżerską i działem HR należy wskazać pracowników, który w przyszłości będą mogli zająć kluczowe stanowiska w firmie i wdrożyć wobec nich proces sukcesyjny.

Sukcesja powinna przewidywać szereg działań takich jak mentoring, delegowanie zadań, szkolenia i wspieranie w rozwoju zawodowym pracowników. W przypadku awansu na wyższe szczeble kariery należy włączyć szkolenia umiejętności miękkich – w takich obszarach, jak komunikacja, negocjowanie, prezentowanie i zarządzanie czasem.

Tworząc plan sukcesji należy podjąć następujące kroki:
– ustalenie nadrzędnego celu oraz celów cząstkowych procesu sukcesji;
– poinformowanie pracowników o celu i zasadach planu sukcesji;
– analiza celów strategicznych organizacji oraz planów ich realizacji uwzględniających wszystkie potrzebne zasoby;
– przeprowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami na temat ich planów rozwoju zawodowego w kontekście przyszłych potrzeb strategicznych organizacji;
– wdrożenie szkoleń dla pracowników, podjęcie działań mentorskich;
– przygotowanie dokumentacji wspomagającej realizację planów sukcesji;
– przeprowadzenie szkoleń zespołu menadżerskiego z zakresu stosowania planu sukcesji w firmie;
– określenie zakresu działań dotyczących naboru pracowników z zewnętrznego rynku pracy.

Planowana sukcesja w przedsiębiorstwie jest procesem złożonym, opartym jednocześnie na relacjach międzyludzkich, umiejętnościach i doświadczeniu koniecznym do pełnienia obowiązków wynikających ze specyfiki konkretnego stanowiska pracy przy uwzględnieniu aspektu organizacyjnego firmy. Sukcesję należy traktować jako długofalowe działanie, w ramach którego kadra menadżerska przedsiębiorstwa powinna nieustannie identyfikować potrzeby kadrowe, rozwijać umiejętności zatrudnionych pracowników i pozostawać otwartą na nowe talenty z rynku zewnętrznego, zatrudniane w formie praktyk i stażu.

Skontaktuj się ze specjalistą

Telefon: 

mail: