Plan sukcesji w firmie

Sukcesja w firmie – profilaktyka

Rotacja pracowników podczas prowadzenia przedsiębiorstwa przez wiele lat jest zjawiskiem naturalnym. Część pracowników awansuje na wyższe stanowiska, niektórzy z powodów osobistych lub zawodowych nie mogą dalej świadczyć pracy. Jednak każda utrata przez firmę wyspecjalizowanego pracownika, bez odpowiednio sporządzonego planu sukcesji, będzie miała negatywne konsekwencje dla firmy. Przedsiębiorca mający świadomość wystąpienia potencjalnych ryzyk spowodowanych utratą dobrych pracowników, powinien dokonać analizy potrzeb biznesowych swojej firmy oraz określić stanowiska kluczowe dla rozwoju i ciągłości firmy. Określenie potrzeb firmy będzie podstawą do zaplanowania długofalowego działania przedsiębiorstwa i planu sukcesji.

 

Sukcesja w firmie – plan działania

Tworząc plan sukcesji należy wziąć pod uwagę wymiar organizacyjny przedsiębiorstwa, wymiar prawny i administracyjny oraz wizerunkowy. Stworzenie drogi do awansu dla wieloletnich pracowników bez wątpienia pozytywnie wpłynie na ich motywację do wykonywanej pracy, a przedsiębiorca zyska pewność, że kluczowe stanowisko dla rozwoju firmy będzie zajmowane przez pracownika z odpowiednim doświadczeniem w branży. Dlatego planowanie sukcesji powinno być ściśle powiązane ze strategią firmy.

Dobrze sporządzony plan sukcesji powinien wskazywać kluczowe stanowiska, dla których winno przygotować się przyszłych sukcesorów spośród pracowników z największym potencjałem do wykonywania określonych zadań. W wyniku współpracy przedsiębiorcy z kadrą menadżerską i działem HR należy wskazać pracowników, który w przyszłości będą mogli zająć kluczowe stanowiska w firmie i wdrożyć wobec nich proces sukcesyjny. 

Sukcesja powinna przewidywać szereg działań takich jak mentoring, delegowanie zadań, szkolenia i wspieranie w rozwoju zawodowym pracowników. W przypadku awansu na wyższe szczeble kariery należy włączyć szkolenia umiejętności miękkich – w takich obszarach, jak komunikacja, negocjowanie, prezentowanie i zarządzanie czasem.

Przeprowadzenie sukcesji w firmie

Planowana sukcesja w przedsiębiorstwie jest procesem złożonym, opartym jednocześnie na relacjach międzyludzkich, umiejętnościach i doświadczeniu koniecznym do pełnienia obowiązków wynikających ze specyfiki konkretnego stanowiska pracy przy uwzględnieniu aspektu organizacyjnego firmy. Sukcesję należy traktować jako długofalowe działanie, w ramach którego kadra menadżerska przedsiębiorstwa powinna nieustannie identyfikować potrzeby kadrowe, rozwijać umiejętności zatrudnionych pracowników i pozostawać otwartą na nowe talenty z rynku zewnętrznego, zatrudniane w formie praktyk i stażu.