Zabezpieczenie wierzytelności

Zabezpieczenie wierzytelności – czyli jak chronić się przed nieuczciwością dłużnika?

Każdy chciałby mieć pewność, że umowa której jest stroną, zostanie wykonana terminowo oraz w należyty sposób. Tożsame wnioski płyną z obaw przed nieterminowymi płatnościami wierzytelności. Aby zabezpieczyć się przed tym, strony umowy często wymagają udzielenia konkretnych zabezpieczeń, aby nie narażać się na straty czy wieloletnie sprawy sądowe.

W jaki sposób i kiedy zabezpieczyć wierzytelność?

Co do zasady udzielenie zabezpieczenia wierzytelności następuje w chwili zawarcia umowy, która jest podstawą spornej wierzytelności. Ustawodawca jednak nie ogranicza udzielenia zabezpieczenia tylko do chwili zawarcia umowy, ale zapewnia taką możliwość również w przypadku istnienia wierzytelności, przykładowo wskutek powzięcia informacji o złym stanie majątkowym dłużnika. Samo zabezpieczenie nie musi dotyczyć tylko umów jednostronnie zobowiązujących,

coraz częściej przy umowach dwustronnie zobowiązujących strony chcą wzajemnie zabezpieczyć swoje roszczenia wobec drugiej strony. Samo zabezpieczenie może zostać uwzględnione w umowie, częstszą sytuacją pozostaje jednak zawarcie osobnej umowy i umieszczenie wzmianki na temat powstałego zabezpieczenia w pierwszej z nich. Sam ustawodawca wymaga często określonych czynności, aby zabezpieczenie było prawnie wiążące, jak wpis do księgi wieczystej hipoteki- bez niego hipoteka nie jest uznawana za ważną.

Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności

Zabezpieczenie osobiste

Zabezpieczenia wierzytelności dzieli się na dwie grupy- osobiste oraz rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste spełniają swoją funkcję, poprzez udzielenie zabezpieczenia przez osobę, która nie jest stroną zabezpieczanego zobowiązania. Najczęściej stosowanym z zabezpieczeń osobistych jest umowa poręczenia polegająca na tym, że osoba niebędąca stroną zobowiązania czyli poręczyciel zobowiązuje się do spłaty zobowiązania w przypadku, jeżeli dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania wobec wierzyciela. Do pozostałych sposobów zabezpieczeń osobistych należą: • Weksel • Weksel in blanco • Cesja wierzytelności • Dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika • Gwarancja bankowa • Gwarancja ubezpieczeniowa

  Zabezpieczenie rzeczowe

  Zabezpieczenia rzeczowe spełniają swoją funkcję w sposób znacznie różniący się od zabezpieczeń osobistych. Nie są one powiązane bowiem z konkretną osobą, a z rzeczą, przy czym bez znaczenia pozostają późniejsze zmiany podmiotowe po stronie właścicieli rzeczy. Zabezpieczenia rzeczowe są znacznie częściej stosowane niż osobiste zabezpieczenia wierzytelności. Najczęstszymi sposobami zabezpieczeń rzeczowych są zastaw oraz hipoteka. W obu z tych przypadków, wierzyciel może żądać zaspokojenia swojego roszczenia z konkretnego przedmiotu-w przypadku hipoteki najczęściej jest to nieruchomość. Nadto, wśród zabezpieczeń rzeczowych wyróżniamy jeszcze zastaw rejestrowy oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie.

   Jaki sposób zabezpieczenia wierzytelności najlepiej wybrać?

   Wierzyciele często nie wiedzą w jaki sposób należycie zadbać o zabezpieczenie swojego roszczenia wobec dłużnika. Nadto należy sobie zdawać sprawę z ilości spraw sądowych, które są konsekwencją nieuczciwości lub niewypłacalności dłużnika. Aby temu zapobiec warto

   przed zawarciem umowy skonsultować ją z prawnikiem, aby uniknąć problemów z odzyskiwaniem należności w przyszłości. Jeżeli chcesz należycie zabezpieczyć swoje przyszłe zobowiązanie lub skonsultować możliwość zabezpieczenia roszczenia już powstałego skontaktuj się z Kancelarią.