Uprzednie porozumienie cenowe

Czym właściwie jest uprzednie porozumienie cenowe (APA)?

Jak wynika z danych statystycznych opublikowanych przez Krajową Administrację Skarbową z dnia 30 czerwca 2022 r. stale wzrasta liczba zawieranych uprzednich porozumień cenowych (APA – Advance Pricing Arrangements). Z uwagi na fakt, iż powiązania kapitałowe pomiędzy podmiotami mogą powodować z różnych względów ustalenie zasad rozliczeń, na które nie zgodziłyby się podmioty działające samodzielnie, a co przekładać się może na wysokość dochodów z tytułu danin publicznych, wiele ustawodawstw, w tym krajowe wprowadza szereg środków pozwalających na dokonywanie kontroli „rynkowości” rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz różnego rodzaju sankcji związanych z potencjalnie wykrytymi nieprawidłowościami. 

Poza środkami kontroli i sankcji, istnieje jednak w polskim ustawodawstwie instrument pozwalający na zawarcie porozumienia z władzami skarbowymi określającego metody i poziom cen transferowych uprzednio, tj. jeszcze przed dokonaniem ich podatkowego rozliczenia. Omawiane porozumienie stanowi rodzaj umowy zawieranej między podatnikiem a organem podatkowym, w której organ akceptuje wybór i sposób stosowania metody ustalania ceny transferowej stosowanej w relacjach podatnika i podmiotów z nim powiązanych. Organem właściwym do zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego (APA) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Finalnie porozumienie przybiera kształt decyzji administracyjnej.

Jakie korzyści wynikają z zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego (APA)?

Uprzednie porozumienie cenowe stanowi adekwatne narzędzie służące przeciwdziałaniu powstawaniu sporów na tle wyceny transferu. Należy przy tym wskazać, iż ryzyko kontroli z zakresu cen transferowych jest przez wielu profesjonalnych menadżerów wymieniane jako jedno z głównych ryzyk podatkowych dla prowadzonej przez nich działalności w obrębie podmiotów powiązanych w ramach grup kapitałowych. Wynika to z faktu, iż wielu przedsiębiorców przeszło kontrolę tego zakresu działalności lub w najbliższym czasie się jej spodziewa, a postępowania kontroli podatkowej kończą się w dużej części przypadków zakwestionowaniem sposobu ustalania cen transferowych wraz z doszacowaniem wysokości dochodu.

Uprzednie porozumienie cenowe może powyższe ryzyko wyeliminować lub w znaczny sposób ograniczyć. APA, jako porozumienie zawierane na przyszłość, które może obowiązywać do pięciu lat może porządkować i zapewniać bezpieczeństwo w zakresie określania cen transferowych, w tym dla tzw. „trudnych” lub niecodziennych transakcji. Przedsiębiorca dążący do zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej może liczyć przy tym na ochronę danych jakie udostępnia organowi skarbowemu w trakcie postępowania zmierzającego do jego zawarcia. Przedmiotowe dane nie podlegają upublicznieniu.

Rodzaje porozumień cenowych

Wśród rodzajów uprzednich porozumień cenowych (APA) wskazać należy na porozumienia jednostronne(krajowe), dwustronne i wielostronne – które rozciągają swoje skutki i zapewniają bezpieczeństwo w odniesieniu do transakcji między podmiotami będącymi podatnikami na terenie różnych krajów. Na procedurę zawarcia uprzedniego porozumienia cenowego składają się w głównej mierze 3 etapy, część wstępna obejmująca przygotowanie wniosku wraz z skompletowaniem niezbędnej dokumentacji, etap II obejmujący uzgodnienia z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, a w przypadku porozumień wielostronnych – wraz z zagraniczną administracją i etap III obejmujący wydanie decyzji.

Uprzednie porozumienie cenowe stanowi środek prawny pozwalający przedsiębiorcom optymalizować ryzyka podatkowe prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Jednocześnie procedura zawarcia przedmiotowego porozumienia wymaga starannego przygotowania w zakresie zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji, analizy proponowanych rozwiązań oraz formalnego postępowania przez Organem Skarbowym. Z uwagi na powyższe rekomendujemy w omawianym przypadku skorzystanie z usług profesjonalnej Kancelarii prawnej w ścisłej współpracy doświadczonym doradcą podatkowym.

Nasze specjalizacje

Zakres usług w zakresie uprzedniego porozumienia cenowego

Doradztwo z zakresu cen transferowych to w szczególności:

   Przygotowanie wniosku o APA

   Pierwszym krokiem jest przygotowanie i złożenie wniosku o APA do właściwego organu podatkowego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe informacje o firmie, transakcjach powiązanych i proponowanej metodologii cen transferowych.

   Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej przestrzeganie warunków APA

   Należy przygotować dokumentację potwierdzającą, że transakcje powiązane są prowadzone zgodnie z warunkami uzgodnionymi w APA.

   Przygotowanie rocznych sprawozdań zgodności

   Firma musi sporządzić i złożyć roczne sprawozdania zgodności, które potwierdzają, że warunki APA są przestrzegane.

   Negocjacje z organem podatkowym

   Po złożeniu wniosku następuje etapa negocjacji z organem podatkowym. Celem jest uzgodnienie akceptowalnej metodologii cen transferowych, która będzie stosowana w przyszłych transakcjach powiązanych.

   Monitoring warunków APA

   Firma musi monitorować swoje transakcje powiązane i gospodarkę w ogóle, aby upewnić się, że warunki APA są nadal odpowiednie.

   Renegocjacja i przedłużenie APA

   Przed upływem okresu obowiązywania APA, firma powinna rozważyć renegocjację i przedłużenie umowy, jeżeli warunki gospodarki lub firmy uległy zmianie.