Due dilligence

Doradztwo transakcyjne – Due dilligence

Due diligence oznacza dosłownie „należytą staranność”. Pojęcie Due diligence weszło do powszechnego użytku w 1933 roku przez przyjęcie w Stanach Zjednoczonych Securities Act. Samo pojęcie oznacza jednak kompleksową oraz wielopłaszczyznową analizę przedsiębiorstwa, która bywa zlecana nie tylko przez potencjalnych inwestorów czy nabywców, ale również przez dotychczasowych właścicieli. Przedstawienie przez sprzedającego wyników takiej analizy może stanowić zachętę dla potencjalnych nabywców, którzy będą zapewnieni o bezpieczeństwie transakcji. Najczęściej jednak jest to zlecane przez inwestora, który chce sprawdzić czy inwestycja okaże się opłacalna i nie poniesie straty przez niekorzystne ulokowanie środków finansowych.

Jakie są rodzaje Due diligence?

Zakres analizy stanu przedsiębiorstwa obejmuje kilka podstawowych grup. Należą do nich:

 • Prawne – poprzez ustalenie kwestii własności i udziałów oraz ewentualnych spraw sądowych i sporów pracowniczych;
 • Finansowe – poprzez ustalenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, na którą składają się analizy sprawozdań finansowych, Kluczowych Wskaźników Efektywności jak również oszacowanie potencjalnego zysku.
 • Podatkowe – poprzez określenie weryfikację rozliczeń podatkowych, wykrycie ewentualnych zaległości podatkowych bądź innych nieprawidłowości;
 • Biznesowe- poprzez ocenę rynku działania przedsiębiorstwa, efektywność działań, perspektywy rozwojowe w okresie poprzedzającym badanie oraz możliwości rozwoju na najbliższy czas.Oprócz powyższych występują też inne, nie mniej ważne jak HR, IT czy due diligence nieruchomości. Szeroki zakres badań buduje obraz przedsiębiorstwa, który może zachęcić lub skutecznie odstraszyć od podejmowania współpracy lub potencjalnego nabycia.

  Due diligence – czy warto przeprowadzać taką analizę i kto się tym zajmuje?

  Wyniki analizy due diligence stanowią pełnowymiarowy obraz stanu przedsiębiorstwa wraz z oceną jego możliwości rozwoju. Sam raport może obejmować tylko jeden aspekt jego funkcjonowania, część z nich lub wszystkie. Warto nadmienić, że raport nie jest nigdy sporządzany przed jedną uprawnioną osobę, a najczęściej przez grupę specjalistów z różnych dziedzin, jak adwokaci, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowy czy specjaliści z zakresu marketingu lub kadr. Wobec wysokich standardów oczekiwanych przez podmioty zlecające wykonanie takiej analizy, jedynie szersze grono ekspertów może sprostać wymogom due diligence. Nie jest oceniany jedynie stan majątkowy czy prawny przedsiębiorstwa, ale również jego perspektywy rozwoju, wycena całości oraz poszczególnych części składowych oraz opłacalność zawartych już kontraktów handlowych. To ostatnie może okazać się kluczowe, bowiem niekorzystne kontrakty z niewypłacalnymi kontrahentami wywierają znaczny wpływ  na płynność finansową przedsiębiorstwa.

   Dlaczego świadczona przez BTLA usługa Due dilligence pomoże twojej firmie?

   Dzięki due diligence (audyt prawny), możliwe jest pozyskanie kompleksowych informacji na temat sytuacji prawnej i ryzyk związanych z przedmiotem nabycia. Kluczowym aspektem ograniczenia ryzyka jest znajomość potencjalnych problemów i ryzyk, uzyskanie takich informacji umożliwia podjęcie świadomej decyzji o przystąpieniu do transakcji, istotnie zmienia pozycję w transakcji i wspomaga prowadzenie negocjacji. Pomoc kancelarii BTLA w przeprowadzeniu Due Dilligence może istotnie ograniczyć ryzyko transakcji, w którą zaangażowana jest firma.

    Co wyróżnia naszą usługę Due dilligence?

    • Skuteczność i efektywne wykonanie – przeprowadziliśmy z sukcesem wiele analiz due dilligence, w tym bardzo skomplikowane sprawy wymagające wysokich kompetencji, wykonane przez nas analizy due dilligence wielokrotnie istotnie ograniczały ryzyko transakcyjne naszych Klientów.

     

    • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, od ogólnego sprawdzenia powiązań poprzez szczegółową analizę wszelkich dokumentów, kondycji finansowej wraz z finalnym wnioskami i opisem kluczowych ryzyk. Pełna analiza pozwala nam spełnić wymagania naszych klientów i dostarczyć kluczowe źródło informacji, wspierające proces decyzyjny.
    • Eksperckość w obszarze due dilligence – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcy prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie oraz znajomość metodyki pracy potrzebnej do wykonania wartościowej analizy due dilligence.

     

    • Indywidualne podejście do klienta – proces przeprowadzenia due dilligence wymaga czasem współpracy wielu stron, mając świadomość specyfiki procesu stawiamy na elastyczność pracy, dzięki czemu proces przebiega sprawniej a nasi Klienci mają na bieżąco informację o kluczowych zagadnieniach.

    Nasze specjalizacje

    Zakres usług w zakresie Due dilligence

    Doradztwo z zakresu Due dilligience to w szczególności:

      Przegląd dokumentacji prawnej

      Jest to pierwszy krok w procesie due diligence. Specjaliści dokonują przeglądu dokumentów prawnych firmy, w tym umów, licencji, patentów, umów o pracę i innych dokumentów prawnych, aby zrozumieć strukturę firmy i zidentyfikować potencjalne problemy prawne.

      Ocena sytuacji podatkowej

      W ramach tej czynności eksperci przeglądają rozliczenia podatkowe firmy, szukając ewentualnych zaległości podatkowych lub innych nieprawidłowości.

      Ocena HR i IT

      Specjaliści dokonują przeglądu systemów IT firmy, jej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, warunków zatrudnienia, polityki płacowej i innych aspektów związanych z zasobami ludzkimi i technologiami informacyjnymi.

      Analiza finansowa

      Drugim krokiem jest przegląd i analiza sprawozdań finansowych firmy, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Analiza ta obejmuje ocenę kondycji finansowej firmy, analizę kluczowych wskaźników efektywności i oszacowanie potencjalnego zysku.

      Analiza biznesowa

      Ta czynność obejmuje ocenę rynku, na którym działa firma, efektywności jej działań oraz perspektyw rozwoju. Analiza ta może obejmować również ocenę strategii firmy, jej modelu biznesowego i pozycji konkurencyjnej.

      Przygotowanie raportu due diligence

      Po przeprowadzeniu powyższych analiz, specjaliści przygotowują szczegółowy raport, który zawiera ich wyniki, wnioski i zalecenia. Raport ten stanowi podstawę do podejmowania decyzji o potencjalnej transakcji.