Kim jesteśmy?

IDEA

BTLA jest przedsięwzięciem biznesowym – firmą doradczą . Skupia ona wielu specjalistów o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. Nasze praktyczne doświadczenie biznesowe, które zdobywaliśmy wspólnie przez wiele lat w różnych obszarach tj. prawo, doradztwo biznesowe, podatki, księgowość, zachęcało nas do stworzenia właśnie BTLA. Firmy, która będzie agregować wszystkie te kompetencje w jednym miejscu. Wierzymy, że zarówno doświadczenie, jak i relacje, które tworzymy pomiędzy sobą jako partnerzy biznesowi, a następnie przekładamy je na pracę z naszymi klientami – realizując dla nich projekty – mają bardzo duże znaczenia w efektywności tych działań i ostatecznie dotarcie do celu, który wspólnie określimy. Wszechstronność usług BTLA pozwala nam kompleksowe podejście do zagadnień przedstawionych przez naszych klientów.

CEL

Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom usług o najwyższej wartości. Nie ma znaczenia czy zrealizujemy je na rynku lokalnym czy rynku zagranicznym. Podchodzimy do każdego projektu indywidualnie. Określamy jego cel, harmonogram i koszt, bo wiemy, że takie podejście gwarantuje zarówno zrozumienie po każdej ze stron transakcji, jak również ułatwia określenie stopnia zaangażowania każdej ze stron, a ostatecznie – osiągnięcie założonego celu.

PRZYSZŁOŚĆ

Dzięki realnej wartości, którą dostarczamy naszym klientom – świadcząc im usługi, chcemy dla nich być długoletnim partnerem biznesowym, który przeprowadzi ich zarówno przez obszar pracy operacyjnej, która wynika za bieżącej działalności, jak i wesprze ich w późniejszych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, która zakłada  na przykład ekspansje na rynki zagraniczne i ewentualne procesy merger and acquisition.

30
0%

Osób
kluczowych

21
0%

Zakresów
działalności

300
0%

Zadowolonych klientów

15
0%

Lat
doświadczenia

Flexibility through Complexity

Artur Oleś 

Poznajmy się

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. W BTLA dużą wagę przykładamy do doboru właściwych rozwiązań i narzędzi pomagającym naszym klientom w osiągnięciu celu. Niemniej, najbardziej istotnym i najbardziej cenionym elementem w każdej organizacji i firmie, są ludzie. Poniżej przedstawiamy osoby, które na co dzień pracują z klientami, pomagają prowadzić ich biznes i rozwiązują problemy, które czasami napotyka każdy przedsiębiorca. Łatwiej pracuje się z osobami, które dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy, potrafią wesprzeć każdy proces biznesowy, a właśnie to przyświecało nam tworząc BTLA.

Artur
Oleś

Jadwiga
Glumińska-Pawlic

Łukasz
Oleś

Joanna
Krajewska

Krzysztof
Kozok

Adrianna
Biała

Joanna
Wanat

Agnieszka
Szkutnik

Iwona
Majsner

Angelika
Sadłon-Grabska

Wojciech
Dancewicz

Mariusz
Główka

Bogna
Zaborowska

Marek
Piórkowski

Bartosz
Groele

Rafał
Drzewiecki

Izabela
Boczkowska

Aleksandra
Jimenez

Marek
Maślanka

Zbigniew
Szydłowski

Artur
Oleś

Jadwiga Glumińska – Pawlic

Łukasz
Oleś

Joanna
Krajewska

Krzysztof
Kozok

Adrianna
Biała

Joanna
Wanat

Agnieszka
Szkutnik

Iwona
Majsner

Angelika
Sadłoń-Grabska

Wojciech 
Dancewicz

Mariusz
Główka

Bogna
Zaborowska

Marek
Piórkowski

Bartosz
Groele

Rafał
Drzewiecki

Izabela
Boczkowska

Aleksandra
Jiménez

Marek
Maślanka

Zbigniew
Szydłowski

Kodeks etyki BTLA sp. z o.o. w Katowicach

PREAMBUŁA

BTLA sp. z. o.o. w Katowicach (dalej: BTLA) powstała na skutek współdziałania osób, dla których wspólne prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko osiąganie zysków, ale także działanie w zgodzie z powszechnie przyjętymi normami etycznymi. Jednym z celów BTLA jest propagowanie rzetelnego, uczciwego i etycznego biznesu. Nie sposób osiągnąć trwałego sukcesu gospodarczego bez zachowania podstawowych wartości etycznych, które to stanowiły fundament powstania BTLA.

§1 Stosunki pomiędzy wspólnikami

Każdy ze wspólników zobowiązuje się do:

 1. a)  dbania o dobry wizerunek i reputację BTLA;
 2. b)  niepodejmowania działań zmierzających do uprzywilejowania pozycji jednych wspólników względem innych;
 3. c)  niepodejmowania działań zmierzających do naruszenia dobrego imienia lub reputacji pozostałych wspólników;
 4. d)  przekazywania pozostałym wspólnikom wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania BTLA;
 5. e)  współdziałania z pozostałymi wspólnikami dla dobra BTLA;
 6. f)  wspierania pozostałych wspólników swoją wiedzą i doświadczeniem;
 7. g)  w przypadku pojawienia się sytuacji konfliktowych w BTLA – do nieinformowania o nich osób trzecich;
 8. h)  rozwiązania wszelkich sporów związanych z funkcjonowaniem BTLA za pośrednictwem sądu koleżeńskiego;
 9. i)  niepodejmowania działań niezwiązanych z działalnością BTLA, które choćby potencjalnie mogłyby mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie BTLA;
 10. j)  niepodejmowania działań zmierzających do naruszenia integralności

§2 Stosunki z kontrahentami i podmiotami współpracującymi

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o kontrahentach, rozumie się przez to także podmioty współpracujące.
 2. Stosunki pomiędzy BTLA i jej kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
 3. Wszelkie swoje zobowiązania BTLA będzie regulowała zgodnie z umówionymi terminami.
 4. BTLA będzie świadczyło usługi na najwyższym możliwym poziomie.
 5. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy BTLA a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne i objęte bezwzględną tajemnicą.
 6. BTLA nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów w odniesieniu do oferowanych przez siebie usług.
 7. BTLA nie będzie nadużywała swojej pozycji rynkowej względem kontrahentów

§3 Stosunki z podmiotami konkurencyjnymi

 1. BTLA w stosunkach z podmiotami konkurencyjnymi będzie się kierowało zasadami uczciwości i etyki.
 2. BTLA nie będzie podejmowała działań zmierzających do pozyskania informacji o działalności podmiotów konkurencyjnych w sposób nielegalny i niezgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności poprzez:
  1. a)  szpiegostwo przemysłowe;
  2. b)  zatrudnianie pracowników podmiotów konkurencyjnych w celu uzyskania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu konkurencyjnego;
  3. c)  podejmowania innych działań zmierzących do uzyskania od pracowników podmiotów konkurencyjnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podmiotu konkurencyjnego;

        3.  BTLA nie będzie podejmowała działań zmierzających do naruszenia reputacji lub dobrego imienia podmiotów konkurencyjnych.  

§4 Prowadzenie działalności międzynarodowej

 1. BTLA zobowiązuje się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i zwyczajów lokalnych.
 2. BTLA będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym będzie prowadzić działalność gospodarczą.
 3. BTLA będzie służyć swoim zagranicznym kontrahentom pomocą i wsparciem.

§5 Rozwiązywaniem sporów wewnętrznych

 1. Wszelkie spory pomiędzy natury wewnętrznej pomiędzy wspólnikami, a które z uwagi na swoją naturę nie są zastrzeżone do właściwości sądów powszechnych, rozpoznawane będą przez sąd koleżeński.
 2. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
 3. Szczegóły funkcjonowania sądu koleżeńskiego zostaną określone w jego regulaminie uchwalonym przez zarząd BTLA.