Dokumenty transakcyjne

Dokumenty transakcyjne

Dokumentacja i właściwe odniesienie jej zakresu do charakteru działalności biznesowej, procesu inwestycyjnego lub transakcji sprzedaży jest kluczowym zadaniem, które stawimy sobie jako BTLA BA w bieżącej pracy z klientem. Każdy z wymienionych powyżej schematów biznesowych jest nieco odmienny w sposobie dojścia do końcowej formy dokumentacji – często
decyduje o tym:

 • możliwy/oczekiwany czas realizacji,
 • skala działalności biznesowej lub
 • po prostu oczekiwanie tak zwanej strony trzeciej, występującej w transakcji.

Uporządkowanie bieżącej rzeczywistości biznesowej

Niemniej cel, który sobie stawiamy w trakcie realizacji takiego projektu, jest jeden – uporządkowanie bieżącej rzeczywistości biznesowej klienta. Pozwala to zarówno jemu, jaki i partnerom biznesowym korzystającym z tego typu opracowań, lepiej zrozumieć:

 • sposób działania przedsiębiorstwa,
 • kluczowe zasoby,
 • przewagi konkurencyjne
 • obecne kierunki rozwoju, jak i te potencjalne
Na podstawie tak formułowanych dokumentów można wprowadzać/ulepszać procesy wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i mogą one być wykorzystywane do realizowania procesów zewnętrznych, takich jak pozyskanie:

 • dofinansowania projektów/przedsiębiorstwa
 • inwestora kapitałowego
 • inwestora branżowego
  lub sprzedaży i zakupu przedsiębiorstwa.

Dokumentacja przygotowywana i wykorzystywana najczęściej to:

 • schemat obiegu dokumentów – jest to proces mający na celu uchwycenie i ustandaryzowanie procesów obiegu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa i ujęcie ich w jednym dokumencie. Najczęściej jest on też podstawą do wdrażania systemów informatycznych, które mają na celu automatyzacje takich procesów. W BTLA BA rekomendujemy najczęściej rozwiązanie Navigator.
 • teaser inwestycyjny – jest to najprostsza forma dokumentu, informującego o przedsiębiorstwie,
  jego zakresie działania i wynikach finansowych. Tego typu dokument jest najczęściej wykorzystywany w procesach M&A.

  • memorandum inwestycyjne – dokument, który jest rozwinięciem teasera inwestycyjnego i jest bardziej szczegółowym opisem przedsiębiorstwa
  • już nie zanonimizowanym, co często się zdarza w przypadku teasera. Jest on podstawą do podjęcia ostatecznych decyzji przez inwestora w procesach inwestycyjnych.