Audyt compliance

“Audyt” compliance – czym jest i dlaczego zyskuje na popularności?

Compliance, zwany potocznie audytem compliance to zespół czynności podejmowanych w przedsiębiorstwie, które mają na celu zbadanie poziomu ryzyka braku zgodności w przedsiębiorstwie oraz przedstawienie zaleceń, mających na celu propozycje ich rozwiązania.

 

Jakie są cele przeprowadzania audytu compliance?

W związku z częstymi zmianami w polskim prawie, przedsiębiorca nie zawsze może zdawać sobie sprawę z błędów lub braków zarówno w dokumentacji, jak również w działalności przedsiębiorstwa. Nie pozostaje rzadkością, że przedsiębiorstwo jest prowadzone w sposób legalny i wydaje się prawidłowy, natomiast wskutek zmian legislacyjnych nie może być prowadzone w określony sposób lub występują liczne braki w dokumentacji wewnętrznej. Przedsiębiorstwo może zostać narażone wówczas nie tylko na znaczne kary finansowe, ale również podmioty odpowiedzialne za prowadzenie dokumentacji są narażone na odpowiedzialność karną. 

Na co składa się procedura audytu compliance?

Każdy podmiot oferujący w swoich usługach wykonanie audytu compliance wykonuje go w zakresie węższym lub szerszym od firm konkurencyjnych. Najczęściej jednak opiera się on na podstawowych zagadnieniach: 1. Analizie procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz wewnętrznych regulacji pod kątem zgodności z prawem 2. Przygotowanie raportu w którym zostają zawarte uwagi oraz zalecenia w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa 3. Przedstawienie oraz wdrożenie nowych procedur i zaleceń w regulacjach i procedurach, jak również w zakresie działalności przedsiębiorstwa.  

Wartym podkreślenia jest fakt, że sam audyt compliance jest przeprowadzany ex ante, czyli z góry, przed zaistnieniem konkretnych zdarzeń. Same założenia polityki compliance opierają się na analizie sytuacji przedsiębiorstwa, ocenie ryzyka i uzyskaniu dla przedsiębiorcy najskuteczniejszych metod sterowania ryzykiem oraz podejmowania kontroli w zakresie zdarzeń ryzykownych bądź mogących naruszać przepisy, jak np. incydenty związane z naruszeniem RODO.

Czym różni się audyt compliance od „zwykłego” audytu wewnętrznego?

Jak już wspomniano, audyt compliance ma na celu zapobieżenie wszelkich naruszeń prawa i zapewnić wsparcie w prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Audyt wewnętrzny z kolei przeprowadzany jest w celu wykazania nieprawidłowości w dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa, spojrzenie na to z krytycznego punktu widzenia. Dlatego też warto przeprowadzać audyt compliance, aby nie narażać się na niepotrzebne kary czy skomplikowane procedury administracyjne lub nawet odpowiedzialność karną. Jeżeli chciałbyś przeprowadzić audyt compliance w swojej firmie i zapewnić jej prawidłowe oraz efektywniejsze funkcjonowanie, jak również zastosować nowe metody zapobieganiu wszelkich ryzyk związanych z jej działaniem, skontaktuj się z Kancelarią.