wSPARCIE PRAWNE, PODATKOWE, KSIĘGOWE I UBEZPIECZENIOWE

Transakcje M&A

Transakcje M&A polegają na połączeniu podmiotów gospodarczych o zbliżonej pozycji rynkowej w celu utworzenia zupełnie nowego przedsięwzięcia lub przejęcia firmy o słabszej pozycji na rynku przez silniejszą spółkę. Tworzenie grup kapitałowych umożliwia przedsiębiorstwom ich rozwój, wzrost konkurencyjności i umocnienie pozycji na rynku. Wyróżnia się dwa główne rodzaje transakcji M&A – fuzje i przejęcia.

księgowość dla firmy it (3)

Czym jest fuzja firm?

księgowość dla firmy it (3)

Fuzja, nazywana też konsolidacją, polega na połączeniu minimum dwóch przedsiębiorstw poprzez przeniesienie całego majątku tych przedsiębiorców na inny, nowopowstały podmiot gospodarczy. Dotychczasowi przedsiębiorcy zostają wykreśleni z rejestru przedsiębiorców, a nowy przedsiębiorca uzyskuje wpis w rejestrze przedsiębiorców jako spółka kapitałowa. W ten sposób najczęściej łączą się spółki osobowe i kapitałowe, spółki partnerskie mogą dokonać fuzji, jedynie wtedy, kiedy nie zakazują tego obowiązujące przepisy np. Prawo o adwokaturze. Ze względu na wielkość przedsiębiorstw, ich pozycję na rynku oraz obszar działania przedsiębiorstw, które mają zamiar dokonania koncentracji, wyróżnia się trzy rodzaje fuzji: fuzję poziomą (horyzontalną), fuzję pionową (wertykalną) oraz fuzję konglomeratową.

Jakie są rodzaje fuzji firm (transakcji M&A)?

W koncentracji poziomej uczestniczą przedsiębiorcy działający na tym samym rynku, którzy do tej pory działali jako konkurenci. Dokonanie takiej koncentracji może spowodować powstanie przedsiębiorstwa o znacznej sile rynkowej na rynku właściwym, co stworzy poważne zagrożenie dla konkurencji, gdyż pozostali przedsiębiorcy od wpływem trudności wynikających z wskazanej koncentracji, zaprzestaną konkurowania z takim podmiotem gospodarczym. Dlatego też kontrola takiej koncentracji będzie dokonywana najwnikliwiej przez organy antymonopolowe.

  Kolejnym rodzajem połączenia samodzielnych przedsiębiorców jest fuzja wertykalna. Dochodzi do niej poprzez połączenie przedsiębiorców działających na różnych szczeblach obrotu gospodarczego. Celem fuzji jest obniżenie kosztów, wprowadzanie innowacji czy ulepszenie produktu. Fuzja ta może nieść za sobą zagrożenie, które ograniczy dostęp innym producentom do surowców czy na wyższym szczeblu do rynków zbytu, jednak takie połączenie może też w sposób pozytywny zadziałać na rynek przez poniesienie jakości towaru lub obniżenie ceny.

  Szczególnym rodzajem koncentracji jest fuzja konglomeratywna. Łączący się przedsiębiorcy działają w innych branżach, na innych rynkach właściwych, nie dochodzi do konkurencji pomiędzy nimi. Zakres prowadzonych przez nich działalności gospodarczych nie jest ze sobą powiązany do momentu koncentracji, a wręcz jest odrębny. Koncentracja pozwala przedsiębiorstwu działać w różnych obszarach rynku, co w efekcie, gdy jeden z obszarów podupadnie, przedsiębiorca zachowa swój byt dzięki innym obszarom działalności. Można wyróżnić konglomeraty finansowe oraz konglomeraty zarządcze.

   Przejęcia firm

   Drugim rodzajem transakcji M&A jest przejęcie, nazywane też inkorporacją, które polega na przeniesieniu całego majątku jednego przedsiębiorstwa (spółki przejmowanej) na drugie (spółkę przejmującą) za udziały bądź akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Spółka przejmująca zachowuje nadal swój byt prawny. Po przeniesieniu majątku spółka przejmowana zostaje wykreślona z rejestru przedsiębiorców, a spółka przejmująca 

    dokonuje wpisu w rejestrze dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego. Przejmowana spółka osobowa nie może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorców do momentu, w którym zostanie zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej. Do inkorporacji dochodzi najczęściej w przypadku, kiedy siły rynkowe przedsiębiorców łączących się nie są wyrównane i przedsiębiorstwo o większej sile rynkowej wchłania przedsiębiorstwo słabsze.

    Kompleksowe wsparcie podczas transakcji M&A

    Większość firm doradczych koncentruje się na wąskim obszarze oferując wyłącznie obsługę prawną fuzji firmy.

    Polskie realia biznesowe i częste zmiany przepisów absolutnie nie pozwalają czuć się bezpiecznie, wobec tego nawet małe firmy potrzebują czasem doradztwa podatkowego, finansowego, księgowego czy prawnego – tym bardziej potrzebują go firmy, które planują dokonać fuzji.

    księgowość dla firmy it (1)

    Doradzamy księgowo

    Przeanalizujemy Twoje księgi i zwrócimy uwagę na ryzyka podczas fuzji.​

    księgowość dla firmy it (3)

    Doradzamy prawnie

    Bezpiecznie przeprowadzimy Cię przez cały proces fuzji lub przejęcia​.

    księgowość dla firmy it (2)

    Doradzamy podatkowo

    Dzięki nam nie zaskoczy Cię żadna zmiana w przepisach.

    księgowość dla firmy it (3)

    Dostarczamy wiedzę

    Teraz nasza wiedza i doświadczenia to twoja wiedza.

    Transakcje M&A z BTLA to znacznie więcej niż zwykła pomoc prawna

    transakcje m&a fuzje i przejęcia
    • Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie procesu fuzji firm (transakcji M&A) oraz przejęć.

    • Nasz zespół ekspertów podatkowych zapewnia doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.
    • Nasz zespół prawny pomoże z najtrudniejszymi kwestiami, które napotkasz ze strony administracji publicznej​.
    • Pomagamy w przygotowywaniu sprawozdań finansowych i wspieramy w nowoczesnym raportowaniu i controlingu przy użyciu raportów BI​.
    • Posiadamy zespół specjalistów z różnych dziedzin, by zawsze dostarczać najlepsze rozwiązania uwzględniające wiele aspektów. 

    Fuzja firm w BTLA jest dla Ciebie w szczególności, jeśli:​

    Wspieramy i wspólnie budujemy przyszłe wielkie firmy!

    Fuzje i przejęcia są wielopłaszczyznowymi, skomplikowanymi transakcjami, które należy przeanalizować pod kątem prawnym, podatkowym i gospodarczym. Przed przystąpieniem do transakcji M&A koniecznym jest przeprowadzenie audytu prawnego, tzw. due diligence, który pozwoli dokonać wyceny przedsiębiorstwa, określić jego aktualną sytuację i wyłonić potencjalne ryzyka prawne, związane z planowaną transakcją M&A.

    Nasze wsparcie realnie przyspiesza rozwój naszych klientów!​

    Wspieramy firmy w Polsce, nie  dzielimy klientów na małych” i „dużych”, bo wierzymy, że każdy może osiągnąć wszystko. Chcemy żebyś odnosił sukcesy biznesowe, dlatego zapewnimy Ci wsparcie, którego potrzebujesz.

    Dostarczymy Ci nową jakość wsparcia prawno-podatkowego,
    podczas fuzji!

    FAQ

    Najczęstsze pytania

    Jakie są kluczowe etapy procesu fuzji i przejęć (M&A)?

    Proces M&A składa się z kilku kluczowych etapów:

    1. Planowanie strategiczne: Określenie celów transakcji i identyfikacja potencjalnych celów przejęcia lub fuzji.
    2. Due diligence: Dogłębna analiza finansowa, prawna, podatkowa i operacyjna celu, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka i korzyści.
    3. Negocjacje: Ustalenie warunków transakcji, w tym ceny, struktury finansowania i innych kluczowych aspektów.
    4. Zamknięcie transakcji: Finalizacja umowy, w tym uzyskanie wymaganych zgód regulacyjnych i korporacyjnych.
    5. Integracja: Połączenie operacji i kultur organizacyjnych obu firm w celu osiągnięcia zamierzonych synergii.

    Jakie są najważniejsze korzyści z fuzji i przejęć?

    Fuzje i przejęcia mogą przynieść wiele korzyści, w tym:

    1. Synergie kosztowe: Redukcja kosztów operacyjnych poprzez eliminację zdublowanych funkcji i optymalizację procesów.
    2. Rozszerzenie rynku: Zwiększenie zasięgu geograficznego i bazy klientów poprzez dostęp do nowych rynków.
    3. Zwiększenie skali działalności: Lepsza pozycja konkurencyjna dzięki większej skali operacji i zasobów.
    4. Dostęp do nowych technologii i zasobów: Pozyskanie innowacyjnych technologii, know-how oraz wykwalifikowanej kadry.
    5. Zwiększenie wartości dla akcjonariuszy: Potencjalny wzrost wartości rynkowej połączonego podmiotu.

    Jakie ryzyka wiążą się z transakcjami M&A i jak można je minimalizować?

    Transakcje M&A wiążą się z różnorodnymi ryzykami, które można minimalizować poprzez odpowiednie działania:

    1. Ryzyko finansowe: Staranna analiza finansowa oraz modelowanie różnych scenariuszy biznesowych.
    2. Ryzyko prawne: Dokładne przeprowadzenie due diligence oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i regulacjami.
    3. Ryzyko integracyjne: Starannie zaplanowany i realizowany proces integracji, z uwzględnieniem aspektów kulturowych i operacyjnych.
    4. Ryzyko rynkowe: Analiza rynkowa oraz strategia minimalizowania wpływu konkurencji.
    5. Ryzyko operacyjne: Monitorowanie kluczowych wskaźników operacyjnych oraz szybkie reagowanie na potencjalne problemy.

    BTLA oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu M&A, pomagając zidentyfikować i zminimalizować ryzyka, a także maksymalizować korzyści płynące z transakcji.