Audyt projektu unijnego

Usługa audytu projektu unijnego

W BTLA prowadzimy audyty wewnętrzne i zewnętrzne, w tym działalności statutowej, projektów unijnych i dotacji celowych. Audyt prowadzimy pod kątem wyszukania ewentualnych niezgodności, niekompletnych procesów, powielanych zadań, jak również zbędnie generowanych kosztów. Elementarnym celem badania jest przekazanie jednostce audytowanej rekomendacji odnośnie metod usprawnienia działalności podmiotu. Audyt w dużej mierze pełni funkcję doradczą dla kadry zarządzającej. Jego kluczowym aspektem jest weryfikacja czy cel wyznaczony przez organizację audytowaną został osiągnięty lub jej działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami, statusem i praktykami. Audyty projektów unijnych przeprowadzamy z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych Unii Europejskiej oraz polskich przepisów. Procedury badania są dostosowane do specyfiki funduszu, charakteru projektu, stopnia zaawansowania realizacji projektu, istnienia funkcji audytu wewnętrznego oraz do wymagań szczegółowych umowy o przeprowadzenie audytu.

Czym jest asysta szkodowa?

Asysta szkodowa to kompleksowa ochrona przed wyżej wymienionymi skutkami działania Ubezpieczycieli, dotycząca także niewłaściwego wywiązywania się zakładów ubezpieczeń z zawartych umów, czy też tendencyjnych interpretacji zapisów OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz przyczyn i okoliczności powstałych zdarzeń szkodowych.

Usługa asysty szkodowej BTLA, z uwagi na swoją komplementarność, jest unikalną tego typu usługą na polskim rynku, skierowaną do podmiotów gospodarczych. Zapewniamy bezpieczeństwo odszkodowawcze naszym klientom poprzez łączenie wiedzy ubezpieczeniowej, prawnej oraz technicznych aspektów likwidacji szkód. 

Jak BTLA może pomóc twojej organizacji przeprowadzić audyt projektu unijnego?

 • zweryfikujemy efektywność funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem kontroli realizacji projektu i wydatkowania środków,
 • przeanalizujemy i ocenimy ryzyka związanego z realizacją projektu,
 • zbadamy realizacje projektu pod kątem zgodności z umową i wytycznymi programowymi oraz przepisami prawa,
 • przeanalizujemy i ocenimy prawidłowość stosowania procedur zamówień publicznych,
 • sprawdzimy zgodności podejmowanych działań z opisem projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym,
  • przeanalizujemy i ocenimy stopień osiągnięcia celów rzeczowych i finansowych projektu,
  • zbadamy i ocenimy prawidłowości systemu rachunkowości, systemu sprawozdawczości i raportowania realizacji projektu, w tym szczegółowo ocenimy prawidłowość sporządzenia sprawozdania finansowego z wykonania projektu,
  • przeanalizujemy poprawność dokumentowania ponoszonych wydatków,
  • zweryfikujemy wydatki pod kątem ich kwalifikowalności,
  • zweryfikujemy stosowanie zasad dotyczących informacji i promocji.

   Co wyróżnia naszą usługę audytu projektu unijnego?

   • Skuteczność i efektywne wykonanie – pomagamy z sukcesem naszym Klientom często w skomplikowanych audytach projektów unijnych obejmujących wiele obszarów, wymagających wysokich kompetencji.
   • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, całościowo zweryfikujemy realizację twojego projektu, w tym czy wydatki poniesione w ramach unijnego projektu są kwalifikowane, a sposób jego realizacji jest zgodny z umową, dostarczamy nie tylko profesjonalne usługi doradztwa, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
     • Eksperckość w obszarze audytów projektów unijnych – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcy prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wieloletnie doświadczenie w procesach audytów projektów unijnych pomagające przedsiębiorcom zweryfikować wszystkie kluczowe zagadnienia.
     • Indywidualne podejście do klienta – w procesie audytu projektu unijnego, informujemy na bieżąco o kluczowych zagadnieniach, dopasowując rozwiązanie najlepiej odpowiadające specyfice danego projektu naszego Klienta.