Badanie planów połączenia i przekształcenia

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych ma na celu potwierdzenie, że:

  • Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień bilansowy, jej wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Rachunkowości/Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – jeśli tę jednostkę obowiązują.
  • Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz Umową/Statutem jednostki, jeśli stanowi podstawę jej funkcjonowania.
  • Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 2 Ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdania firmy

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy w BTLA zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania oraz stosownie do ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Polecamy usługę badania sprawozdania finansowego także jednostkom, które nie są do tego zobligowane.

Badanie sprawozdania finansowego daje aktualnym i potencjalnym odbiorcom sprawozdania finansowego gwarancję, że zbadane sprawozdanie finansowe zawiera rzetelne, prawidłowe i wiarygodne informacje, na podstawie których mogą zostać podjęte decyzje inwestycyjne, kluczowe dla rozwoju firmy.