Asysta szkodowa

Likwidacja firmy – asysta szkodowa

BTLA w ramach tzw. asysty szkodowej, poprzez wyspecjalizowany zespół rzeczoznawców technicznych oraz likwidatorów szkód  wspieranych działem prawnym, skutecznie egzekwuje korzystne dla klienta zakończenie postępowania likwidacyjnego.  Każdy podmiot gospodarczy, w tym instytucje finansowe, jakim są Towarzystwa Ubezpieczeniowe – ukierunkowane są na maksymalizację swoich zysków. Naturalnym zatem działaniem Ubezpieczycieli, działających w granicach obowiązującego prawa, jak i opracowanych przez siebie ogólnych warunków ubezpieczenia, będzie dążenie do minimalizacji strat związanych z wypłatą odszkodowań za powstałe szkody. Najczęściej odbywa się to przez brak przejęcia odpowiedzialności za zaistniałą szkodę w obliczu przedstawionych okoliczności danego zdarzenia lub wypłatę odszkodowania nieadekwatną do faktycznych kosztów jej naprawienia. 

Czym jest asysta szkodowa?

Asysta szkodowa to kompleksowa ochrona przed wyżej wymienionymi skutkami działania Ubezpieczycieli, dotycząca także niewłaściwego wywiązywania się zakładów ubezpieczeń z zawartych umów, czy też tendencyjnych interpretacji zapisów OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) oraz przyczyn i okoliczności powstałych zdarzeń szkodowych.

Usługa asysty szkodowej BTLA, z uwagi na swoją komplementarność, jest unikalną tego typu usługą na polskim rynku, skierowaną do podmiotów gospodarczych. Zapewniamy bezpieczeństwo odszkodowawcze naszym klientom poprzez łączenie wiedzy ubezpieczeniowej, prawnej oraz technicznych aspektów likwidacji szkód. 

5 usług składających się na asystę szkodową

Dochodzenie odszkodowań

Zakres usługi: 

 • przegląd i identyfikacja szkody
 • pozyskiwanie dokumentacji od ubezpieczyciela oraz jej weryfikacja
 • gromadzenie i uzupełnianie dokumentów w kontekście likwidowanej szkody
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z zakładem ubezpieczeń
 • sporządzanie pism odwoławczych, reklamacji, skarg do Rzecznika Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego
 • negocjacje i zawieranie ugód w imieniu Klienta
 • reprezentowanie Klienta przed sądem
 • analiza zamkniętych postępowań likwidacyjnych i ponowne zgłaszanie roszczeń w celu uzyskania lub zwiększenia należytego odszkodowania
 • zgłaszanie w imieniu Klienta pominiętych roszczeń (np.: obrażenia ciała, ubytek wartości pojazdu wskutek kolizji drogowej itp.) 

  Wykonywanie oględzin mienia po szkodzie 

  Zakres usługi:

  • weryfikacja stanu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego mienia ruchomego lub nieruchomości
  • sporządzanie precyzyjnej dokumentacji zdjęciowej
  • przygotowanie protokołu szkody lub raportu technicznego                      wykonanie wymaganych obmiarów oraz ustalenie parametrów technicznych i materiałowych przedmiotu szkody
  • ustalenie wysokości faktycznej straty                
  • klasyfikacja szkody: częściowa lub całkowita             
  • analiza powstałego zakresu szkody w kontekście optymalizacji wysokości odszkodowania                                            
  • wykonywanie oględzin ponaprawczych w celu weryfikacji usługi wykonanej przez uprawniony specjalistyczny zakład naprawczy lub serwis

  Opinie eksperckie

  Zakres usługi: 

  • ustalenie pośredniej i bezpośredniej przyczyny szkody (np. źródło pożaru, zalania, przepięcia i ich geneza)
  • określenie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą – badanie i wykazywanie odpowiedzialności w sprawie – szeroki zakres obsługiwanych szkód (maszyny, elektryczne i elektroniczne, pożarowe, budowlane, finansowe, transportowe itp.)
  • finalny raport opatrzony podpisem rzeczoznawcy-eksperta jako efekt naszej pracy (forma opinii biegłego sądowego)

  Asysta szkodowa pełna

  Zakres usługi: 

   • prowadzenie w imieniu Klienta całego procesu likwidacji szkody od jej faktycznego powstania do pomyślnego zakończenia
   • weryfikacja zawartej polisy i postanowień OWU (Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji
   • szczegółowa identyfikacja straty i jej należyte udokumentowanie
   • zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń
   • monitorowanie postępów w likwidacji szkody, m.in.: poprzez udział w oględzinach i ekspertyzach jej przedmiotu, czyli tzw.: „kontrolowanie poczynań likwidatora”
   • weryfikacja kosztorysów, wycen i innych propozycji zakładu ubezpieczeń – wykonywanie własnych kalkulacji, raportów i opinii skutkujących maksymalizacją należnego odszkodowania
   • przygotowanie pism odwoławczych, reklamacji, skarg
   • kontakt z osobami nadzorującymi proces likwidacji szkód w danym towarzystwie ubezpieczeń
   • reprezentowanie Klienta przed sądem 

  Sporządzanie oraz weryfikacja kosztorysów, kalkulacji i wycen wartości mienia uszkodzonego lub podlegającego ubezpieczeniu

  Zakres usługi: 

   • wykonywanie kosztorysów i wycen w systemach eksperckich (Audatex, Eurotax, Info-Ekspert, Kobra, Norma itp.)
   • weryfikacja wycen i kosztorysów przygotowanych przez zakład ubezpieczeń lub inne podmioty eksperckie
   • sporządzanie kalkulacji w szkodach majątkowych (mienie ruchome, maszyny, sprzęt elektroniczny, nieruchomości itp.)
   • wycena mienia do ubezpieczenia lub po powstałej szkodzie dla celów jej likwidacji (specjalistyczne pojazdy, nietypowe ruchomości, profesjonalne maszyny, megaukłady techniczne itp.)
   • przygotowanie propozycji naprawy, wskazywanie właściwego zakładu serwisowego mogącego ją wykonać
   • wyliczenie szkody całkowitej
   • pomoc w zagospodarowaniu pozostałości