Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdania przed przekształceniem

Nawigacja przez skomplikowane procesy biznesowe, takie jak przekształcenia firm, może być trudna i skomplikowana. W BTLA, dzięki naszym specjalistom, w tym biegłemu rewidentowi i biegłemu sądowemu z zakresu rachunkowości, jesteśmy idealnym partnerem do przeprowadzenia Państwa przez ten proces.

Przekształcenie firmy to decyzja o dalekosiężnych konsekwencjach, której nie można podejmować lekko. W związku z tym, niezbędne jest dokładne przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Badanie sprawozdania przez biegłego rewidenta

BTLA, między innymi z racji partnera w postaci biegłego rewidenta – biegłego sądowego z zakresu rachunkowości, przeprowadziła wiele badań planów przekształcenia.
I tak – przykładowo – Plan przekształcenia powinien zawierać:

  • Projekt Uchwały w sprawie przekształcenia (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – jest to Oświadczenie sporządzone w formie Aktu Notarialnego)

  • Projekt Umowy spółki przekształconej

  • Wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) jednostki przekształcanej na dzień przekształcenia

  • Sprawozdanie finansowe jednostki przekształcanej na dzień przekształcenia w przypadku:

    – prowadzenia w podmiocie przekształcanym wyłącznie ewidencji podatkowej – jest to bilans sporządzony na podstawie spisu inwentarza,
    – prowadzenia pełnej księgowości – jest to sprawozdanie finansowe sporządzane analogicznie według wzoru ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości w zakresie procesu przekształcenia, w jaki sposób go przeprowadzić, jakie dokumenty przygotować, z jakimi wiąże się on kosztami, służymy naszą wiedzą i doświadczeniem.