Decyzja Środowiskowa – kluczowy element dla realizacji przedsięwzięcia

Decyzje środowiskowe stanowią centralny element regulacji prawnych, mających na celu zachowanie równowagi między rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska naturalnego.

Z formalnego punktu widzenia, inwestorzy są zobowiązani do posiadania dokumentu: „decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach”. Decyzja środowiskowa stanowi oficjalne postanowienie określające warunki, jakie należy spełnić przy realizacji danego przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko. Organ administracji publicznej właściwy do spraw środowiska precyzuje w tym dokumencie inwestorowi, w jaki sposób i według jakich zasad powinno się prowadzić przedsięwzięcie, aby minimalizować negatywne skutki dla środowiska lub nie pogorszać jego stanu.

Do czego potrzebna jest decyzja środowiskowa?

Posiadanie decyzji środowiskowej umożliwia inwestorowi składanie wniosków o uzyskanie wielu istotnych decyzji niezbędnych do realizacji projektu, w tym przede wszystkim decyzji o warunkach zabudowy czy pozwolenia na budowę. Organy odpowiedzialne za wydawanie tych dokumentów biorą pod uwagę warunki ustalone w decyzji środowiskowej, aby zachować spójność procedur. Dlatego konieczne jest zrozumienie fundamentalnego charakteru decyzji środowiskowej, gdyż zawarte w niej ustalenia wpłyną na kolejne etapy przygotowania projektu, możliwości zagospodarowania terenu oraz sposób przeprowadzenia prac realizacyjnych.

Pełny wykaz decyzji, które można uzyskać posiadając decyzję środowiskową, został szczegółowo opisany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. dotyczącej udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, uczestnictwa społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko.

Kiedy należy uzyskać decyzję środowiskową?

W przypadku przedsięwzięć, dla których konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę, nie zawsze wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Dotyczy to projektów, które zostały uwzględnione na liście przedsięwzięć mogących istotnie wpływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1839). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być niezbędna nie tylko w przypadku nowych projektów, ale także przy rozbudowie, przebudowie lub modyfikacji istniejących przedsięwzięć.

Warto zatem zawsze sprawdzić, czy nasze przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, aby je zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą