Kolejna zmiana przepisów SENT

Kiedy w 2017 roku w życie wchodziła tzw. ustawa SENT brzmiała nieco inaczej niż obecnie, była odpowiedzią na stwierdzone nieprawidłowości i oszustwa podatkowe, pewnego rodzaju narzędziem do walki z nieuczciwymi podmiotami i przeciwdziałaniem nielegalnej konkurencji. Ograniczenia odnosiły się tylko do takich towarów jak paliwa płynne, całkowicie skażony alkohol, susz tytoniowy, czyli do ogólnie nazwanych towarów wrażliwych. Co ciekawe pierwotne brzmienie ustawy obejmowało tylko drogowy przewóz towarów.

Zmiany w ustawie SENT

Na przestrzeni lat doszło do kilku istotnych zmian, między innymi dwukrotnie wprowadzono zmianę tytułu ustawy, w 2018 ustawa zaczęła obejmować monitorowanie przewozu kolejowego, w 2019 obrót paliwami opałowymi i aktualnie ustawa brzmi „ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi”.

Nie należy też zapominać o zmianie wprowadzającej obowiązek posiadania lokalizatora i podawania  danych geolokalizacyjnych podczas przewozu.

Rozszerzenie katalogu towarów wrażliwych SENT

Furtką do kolejnych zmian okazał się być art. 3 ustawy, szczególnie ust.11, z pozoru niewinnie brzmiący, często powielany w innych ustawach, a tak naprawdę rzadko wykorzystywany, ale nie w ustawie SENT.

Początkowo była to delegacja ustawowa dla ministra do objęcia monitorowaniem innych towarów, niewymienionych w początkowym brzmieniu ustawy. Przesłanką do rozszerzenia katalogu „towarów wrażliwych SENT” miało być uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego.

W 2018 roku artykuł 3 ustawy rozszerzono o pewną grupę produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także o towary klasyfikowane do kodu 2905, 3824, jeżeli zostały wymienione w załączniku nr 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Towary będące zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego

W 2022 rozwinięto zakres art. 3 ust. 11 ustawy dla towarów, w stosunku do których zostałoby uwzględnione zagrożenie bezpieczeństwa narodowego. Powyższe  stwierdzenie może objąć każdy rodzaj towaru, dlatego niezwykle istotne jest monitorowanie nie tylko przewozu towaru, ale ciągłych zmian ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

W dniu 12 sierpnia 2023 roku rozporządzenie w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, wprowadziło zmiany w katalogu towarów spożywczych, co wymaga od przedsiębiorcy odrębnej, indywidualnej analizy.

Planowane zmiany w ustawie SENT

Oczekuje też kolejna zmiana ustawy, planowana na  1 stycznia 2025 roku, jako pokłosie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.

Niestety ustawodawca nie zmienia wysokich kar dla przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają  przepisów ustawy.

    Autor:

    Agnieszka Szkutnik

    Doradca podatkowy, Ekspert ds. cła i akcyzy

    Ekspert do spraw cła i akcyzy. Doradca podatkowy. Przez ponad 25 lat funkcjonariusz celny i celno – skarbowy na stanowiskach kontrolnych, orzeczniczych i kierowniczych. Wspomaga działanie przedsiębiorców, w tym agencji celnych w zakresie doradztwa celnego, akcyzy, podatku od gier, upoważnionego przedsiębiorcy o statusie AEO, czy też składów podatkowych i celnych. Służy pomocą w uzyskaniu Wiążącej Informacji Taryfowej oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z obowiązkami i kontrolą w ramach systemu SENT.

    Skontaktuj się ze specjalistą