Koncentracja przedsiębiorców o wymiarze unijnym

Na wstępie należy wyjaśnić, iż sprzeniewierzenie jest typem kwalifikowanym przestępstwa przywłaszczenia (art. 284 k.k.). Przywłaszczenie różni się od klasycznej kradzieży brakiem występowania znamienia zaboru rzeczy, bowiem sprawca tego przestępstwa legalnie wchodzi w posiadanie rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego.

Koncentracje przedsiębiorców w Unii Europejskiej

Koncentracje przedsiębiorców występują równolegle na płaszczyźnie krajowej i europejskiej, jednak wyróżnia się kryterium wielkości obrotu przedsiębiorcy, które jest wyznacznikiem, czy koncentracja podlega kontroli organów krajów członkowskich lub organów unijnych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw jest fundamentalnym aktem prawnym określającym kryteria kontroli koncentracji przedsiębiorców.

Jakie jest kryterium wymiaru unijnego przy koncentracjach przedsiębiorców?

Koncentracja przedsiębiorców będzie miała wymiar wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorstw zaangażowanych w koncentracje będzie wyższy niż 5 miliardów euro oraz minimum dwa z zaangażowanych przedsiębiorstw będą miały obroty w wysokości 250 milionów euro na terenie Unii Europejskiej lub łączny światowy obrót zaangażowanych przedsiębiorstw będzie wynosił ponad 2,5 miliarda euro oraz  jednocześnie w co najmniej trzech państwach członkowskich obrót zaangażowanych przedsiębiorstw będzie wynosił 100 milionów euro i w co najmniej dwóch z tych trzech państw UE obroty przynajmniej dwóch zaangażowanych przedsiębiorstw będą wynosiły ponad 25 milionów euro. Należy zaznaczyć, że Rada Unii Europejskiej po otrzymaniu sprawozdania może skorygować progi wartości obrotu i je podwyższyć lub obniżyć na wniosek Komisji Europejskiej.

Obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji musi zostać wyrażony w euro. Trudności przysparza fakt, iż nie we wszystkich krajach członkowskich UE obowiązującą walutą jest euro, lecz inne waluty krajowe. Przeliczanie wysokości obrotu przedsiębiorstwa uzyskanego w roku obrotowym może się różnić w zależność od wysokości kursu walut. Zdaniem Komisji Europejskiej przy przeliczaniu wysokości obrotu należy posługiwać się średnim kursem euro dla danych 12 miesięcy, który jest udostępniony na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

Koncentracja przedsiębiorców o wymiarze unijnym będzie miała podobne formy jak wymienione w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów tzn. przejęcie kontroli nad przedsiębiorcom, nabycie mienia innego przedsiębiorcy, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy czy połączenia przedsiębiorców.

Procedura na szczeblu unijnym

Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia postępowania w sprawie koncentracji przedsiębiorców o wymiarze unijnym jest Komisja Europejska i właśnie jej należy notyfikować zamiar przeprowadzenia koncentracji. Obowiązująca zasada wyłącznej jurysdykcji Komisji Europejskiej powoduje, że przedsiębiorcy, których zamiarem jest przeprowadzenie koncentracji, nie zostają poddani osobnym postępowaniom antymonopolowym w krajach członkowskich, lecz postępowanie dotyczące ich koncentracji jest prowadzone przez Komisję, której decyzja nie może być kwestionowana przez poszczególne organy antymonopolowe krajów członkowskich.

Przedsiębiorcy mający zamiar dokonania koncentracji mają obowiązek zgłoszenia zamiaru Komisji Europejskiej, która w ciągu 25 dni roboczych od dnia zgłoszenia podejmuje decyzje dotyczące koncentracji, w tzw. I fazie postępowania zgłoszeniowego. Komisja może uznać, że zgłoszona koncentracja nie spełnia wymiaru europejskiego i nie musi oceniać skutków koncentracji na rynku. W związku z tym przekazuje ona sprawę do rozpoznania organom antymonopolowym państw członkowskich. Inną decyzją jaką Komisja może wydać jest stwierdzenie, po uprzednim przeanalizowaniu skutków koncentracji na rynku, że zamierzania koncentracja jest w zgodzie z wewnętrznym rynkiem i Komisja nie będzie zgłaszała sprzeciwu do koncentracji. Trzecim rodzajem decyzji, który może wydać Komisja jest wyrażenie zgody z wprowadzeniem ograniczeń akcesoryjnych.

Termin 25 dni roboczych na podjęcie decyzji przez Komisję koresponduję z zasadą szybkości postępowania, jednak termin ten może zostać wydłużony do 35 dni na wniosek państwa członkowskiego.

W większości przypadków postępowanie jest zakończone na etapie postępowania pierwszofazowego. Do drugiej fazy przechodzi się w przypadkach, kiedy koncentracja wzbudza poważne wątpliwości z rynkiem wspólnym. Termin zakończenia postępowania zostaje przedłużony do 90 dni. W tym czasie Komisja Europejska bada wpływ koncentracji na konkurencje na rynku wspólnym. Postępowanie może zostać zakończone decyzją uznającą koncentrację za zgodną bądź niezgodną z rynkiem wspólnym.

Komisji Europejskiej przysługuje uprawnienie do nałożenia na przedsiębiorców kary grzywny w wysokości do 10% obrotu gdy nie zgłoszą oni zamiaru koncentracji oraz gdy dokonają koncentracji z naruszeniem przepisów. Komisja Europejska ustalając wysokość grzywny, bierze się pod uwagę rodzaj, ciężar i czas trwania naruszenia, którego dopuścił się przedsiębiorca.

Autor:

Dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca podatkowy, EMBA

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, EMBA, Prezes Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje.  Posiada bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków.

Skontaktuj się ze specjalistą