Kto rozlicza ubytki wyrobów akcyzowych?

Przewozisz wyroby akcyzowe pomiędzy krajami Unii Europejskiej i okazuje się, że podczas przemieszczania powstały straty w towarze. Otóż są to właśnie ubytki, które należy rozliczyć lub opodatkować podatkiem akcyzowym. W świetle przepisów podatku akcyzowego ubytki powstają nie tylko podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Przewóz wyrobów akcyzowych, a straty w towarze

Przewozisz wyroby akcyzowe pomiędzy krajami Unii Europejskiej i okazuje się, że podczas przemieszczania powstały straty w towarze. Otóż są to właśnie ubytki, które należy rozliczyć lub opodatkować podatkiem akcyzowym.

W świetle przepisów podatku akcyzowego ubytki powstają nie tylko podczas przemieszczania wyrobów akcyzowych.

Ubytki wyrobów akcyzowych są to wszelkie straty, które powstają podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Należą do nich m.in.: ubytki lub niedobory wyrobów akcyzowych powstałe w czasie produkcji, magazynowania, przerobu, zużycia lub przewozu.

Opodatkowaniu podlegają jednak tylko w takim przypadku, gdy podczas wymienionych czynności zostaną przekroczone dopuszczalne normy, które w drodze decyzji ustala właściwy naczelnik urzędu skarbowego.

Kto zatem będzie odpowiedzialny za rozliczenie ubytków wyrobów akcyzowych jeżeli przemieszczanie następuje pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej ?

Jak wynika z dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r.  w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, właściwą jest administracja państwa odbiorcy wyrobów akcyzowych. Do zbadania i rozliczenia powstałych ubytków zastosowanie znajdą przepisy dotyczące norm obowiązujących w kraju odbioru. Podatnikiem zaś będzie podmiot z państwa członkowskiego wysyłki wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z przyjętą przez komisję Europejską interpretacją art. 20 ust.2 dyrektywy 2008/118/WE rozładunek oraz ustalenie ubytków wyrobów akcyzowych uznaje się jako część przemieszczenia. Przemieszczanie kończy się, gdy odbiorca ustali dokładną ilość faktycznie odebranych towarów. Według Komisji do ustalenia ubytków przemieszczanych wyrobów powinno dojść przed przesłaniem raportu odbioru.

Potwierdzeniem jest również wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-64/15 z dnia 28 stycznia 2016 r., w którym Trybunał wskazał, że wobec wysyłającego procedura zawieszenia kończy się dopiero, kiedy towary u odbiorcy zostaną w pełni rozładowane i na tej podstawie zostanie wystawiony raport odbioru.

A więc podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zobowiązanym do złożenia w terminie właściwej deklaracji dla podatku akcyzowego będzie, co do zasady, podmiot, który udzielił gwarancji na przemieszczanie tych wyrobów (podmiot zagraniczny). Jeżeli tego nie zrobi, otrzyma odpowiednie wezwanie za pośrednictwem systemu EMCS, a w przypadku niewykonania obowiązków wynikających z wezwania, zostaną uruchomione procedury postępowania podatkowego.

    Autor:

    Agnieszka Szkutnik

    Doradca podatkowy, Ekspert ds. cła i akcyzy

    Ekspert do spraw cła i akcyzy. Doradca podatkowy. Przez ponad 25 lat funkcjonariusz celny i celno – skarbowy na stanowiskach kontrolnych, orzeczniczych i kierowniczych. Wspomaga działanie przedsiębiorców, w tym agencji celnych w zakresie doradztwa celnego, akcyzy, podatku od gier, upoważnionego przedsiębiorcy o statusie AEO, czy też składów podatkowych i celnych. Służy pomocą w uzyskaniu Wiążącej Informacji Taryfowej oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z obowiązkami i kontrolą w ramach systemu SENT.

    Skontaktuj się ze specjalistą