Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest jednym ze sposobów na to, aby skazany odsunął w czasie swój pobyt w zakładzie karnym. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może mieć zarówno charakter obligatoryjny, jak i fakultatywny.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc skorzystać z odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Sąd musi odroczyć wykonanie kary w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Odroczenie trwa do czasu ustania jednej z tych dwóch przeszkód. Warto przy tym wspomnieć, że za ciężka chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Sąd może (na wniosek skazanego) odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. O jakie ciężki skutki chodzi? Sąd zawsze rozpatruje każdy przypadek indywidualnie, jednakże tytułem przykłady wskazać należy, że może chodzić np. o: zabiegi lecznicze, egzaminy lub ważne obowiązki zawodowe. Częste są również przypadki, w których skazany opiekuje się innym członkiem swojej rodziny.

Ponadto w przypadku kobiety ciężarnej oraz osoby (skazanej) samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Sąd może także odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

Na jaki okres sąd może odroczyć wykonanie kary?

Jednorazowo sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający 1 roku, a łączny okres odroczenia nie może przekroczyć 1 roku.

Kto nie może ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Istnieje jednakże grupa skazanych, którzy nie mogą skorzystać z dobrodziejstwa odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w przypadku przeludnienia zakładów karnych. Należy do nich skazani:

  • którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia
  • działający w warunkach recydywy
  • skazani którzy z przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu
  • skazany za przestępstwa określone w art. 197–203 k.k. popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych

Co musi zawierać wniosek o odroczenie wykonania kary? Ile wynosi opłata za wniosek?

Opłata od wniosku wynosi 80 zł. Pamiętajmy zatem, że wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności należy rzetelnie umotywować, tak aby sąd orzekając mógł uznać, że w sprawie rzeczywiście zachodzą szczególne okoliczności. Jest to o tyle istotne, że decyzja sądu w tej kwestii jest czysto uznaniowa.

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą