Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną (P.S.A.)?

Prosta Spółka Akcyjna (P.S.A.) to nowoczesna forma działalności gospodarczej, która łączy zalety spółki akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przewodniku przedstawimy krok po kroku, jak założyć P.S.A., aby proces przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Cel i Zasady Tworzenia P.S.A.

P.S.A. można utworzyć w każdym prawnie dopuszczalnym celu, z wyjątkiem tych, które są ograniczone przez inne przepisy. Spółkę mogą zawiązać zarówno jedna osoba, jak i grupa osób (akcjonariuszy), z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o. Nazwa spółki powinna zawierać oznaczenie „prosta spółka akcyjna” lub skrót „P.S.A.”.

2. Zawarcie Umowy Prostej Spółki Akcyjnej

Umowa spółki P.S.A. musi zawierać kluczowe informacje, takie jak:

 • Firma i siedziba spółki,
 • Przedmiot działalności,
 • Liczba, serie i numery akcji,
 • Przywileje związane z akcjami (jeśli występują akcje uprzywilejowane),
 • Akcjonariusze i cena emisyjna akcji,
 • Wkłady niepieniężne (jeśli występują).

Dodatkowe elementy umowy mogą być dostosowane do specyfiki działalności spółki, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

3. Sposoby Zawarcia Umowy Prostej Spółki Akcyjnej

Umowę P.S.A. można zawrzeć na dwa sposoby:

 • Tradycyjnie: w formie aktu notarialnego.
 • Elektronicznie: z wykorzystaniem wzorca umowy dostępnego w systemie teleinformatycznym (S24). W takim przypadku umowa musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. Ustanowienie Organów Prostej Spółki Akcyjnej

Założyciele P.S.A. mają możliwość wyboru między dwoma modelami zarządzania:

 • Model dualistyczny: zarząd z fakultatywną radą nadzorczą.
 • Model monistyczny: rada dyrektorów, która łączy funkcje zarządcze i nadzorcze.

5. Pokrycie Kapitału Akcyjnego

Do powstania P.S.A. wymagane jest wniesienie kapitału akcyjnego o wartości co najmniej 1 zł. Wkłady na pokrycie akcji mogą być wnoszone w ciągu trzech lat od chwili wpisu spółki do KRS. Wyjątkiem są wkłady pieniężne, które mogą być wniesione wyłącznie w ramach S24.

6. Wpis do KRS Prostej Spółki Akcyjnej

Ostatnim krokiem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Zarząd (rada dyrektorów) musi zgłosić zawiązanie spółki do odpowiedniego sądu rejestrowego. W zgłoszeniu należy podać:

 • Firmę, siedzibę i adres spółki,
 • Przedmiot działalności,
 • Liczbę akcji,
 • Informacje o akcjach uprzywilejowanych (jeśli występują),
 • Wysokość kapitału akcyjnego,
 • Nazwiska i imiona członków zarządu (rady dyrektorów) oraz sposób reprezentacji spółki.

Do zgłoszenia należy dołączyć umowę spółki, oświadczenia członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego oraz inne wymagane dokumenty.

7. Korzyści z Wyboru P.S.A.

Wybór P.S.A. oferuje elastyczność w kształtowaniu stosunków wewnętrznych spółki, możliwość wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci pracy lub usług oraz uproszczoną procedurę rejestracji.

Podsumowanie

Założenie Prostej Spółki Akcyjnej (P.S.A.) to proces, który wymaga przestrzegania określonych kroków prawnych. Dzięki elastycznym regulacjom i niskim wymaganiom kapitałowym, P.S.A. stanowi atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Skontaktuj się z naszym zespołem doradców w BTLA, aby uzyskać profesjonalną pomoc w zakładaniu P.S.A. i korzystaniu z jej pełnych możliwości.

Autor:

Dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca podatkowy, EMBA

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, EMBA, Prezes Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje.  Posiada bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków.

Skontaktuj się ze specjalistą