Jakie zmiany w limitach podatkowych czekają przedsiębiorców w 2024 r.?

Wprowadzenie zmian w limitach podatkowych w Polsce w 2024 roku przynosi wiele istotnych informacji dla przedsiębiorców. Zmiany te dotyczą głównie statusu małego podatnika VAT, ale także innych aspektów podatkowych, takich jak CIT, PIT czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Aby zrozumieć pełny zakres tych zmian oraz ich wpływ na działalność gospodarczą, warto przyjrzeć się każdemu z nich osobno.

Limit dla małego podatnika VAT

Pierwsza istotna zmiana w limitach podatkowych dotyczy korzystania ze statusu małego podatnika VAT. Zgodnie z ustawową definicją, małym podatnikiem VAT jest ten podmiot, którego wartość sprzedaży (uwzględniająca kwotę podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wartości 2 000 000 euro. W polskich realiach gospodarczych, limit ten podlega przeliczeniu według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. W wyliczeniu stosuje się zaokrąglenie do 1000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, aby w roku 2024 móc korzystać ze statusu małego podatnika VAT wartość sprzedaży w 2023 r. nie może przekroczyć 9 218 000 zł.

Limit ten w przeliczeniu na polską walutę dla drugiego półrocza roku obecnego tj. 2023 – wynosił 9 654 000 zł. Granica przewidziana dla nadchodzącego roku jest zmniejszona w stosunku do roku obecnego o ponad 500 000 zł. Jej zmniejszenie wiąże się z ograniczeniem ilości podmiotów gospodarczych, które spełnią warunki do uznania ich za małych podatników.

Limit 2 000 000 w ustawie o CIT i PIT

Limit w wysokości 2 000 000 euro nie znajduje jednak zastosowania wyłącznie dla podatku od towarów i usług. Jego wartość jest tożsama dla małego podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do przychodów za rok poprzedni.

Co tak naprawdę oznacza korzystanie ze statusu małego podatnika w CIT? W praktyce mały podatnik CIT jest uprawniony do rozliczania się przy zastosowaniu obniżonej tj. 9 procentowej stawki podatku. Jest on również uprawniony do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzujących środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) do równowartości 50 000 euro. Nie należy jednak zapominać, że korzystanie z tej stawki obejmuje więcej niż tylko ww. przesłankę. Oprócz niej podatnik:

  • w roku 2024 nie może odnotować bieżących przychodów przekraczających limit wartości 2 000 000 euro przeliczonej kursem walutowym na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r.

Limit dla podmiotów rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zmiany w limitach odczują również podmioty korzystające z rozliczenia z zastosowaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenie to można mieć zastosowanie do przychodów:

  • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nieprzekraczających wartość 2 000 000 euro.,
  • wyłącznie z tytułu udziału w spółce – od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników, gdy suma przychodów wspólników nie przekracza kwoty 2 000 000 zł.

W przeliczeniu tych limitów, pomimo zastosowania takiego samego kursu walutowego co powyżej, nie stosuje się zaokrąglenia do 1000 zł. Z tego względu limit ten wyniesie w 2024 r. – 9 218 200 zł.

Limit 2 000 000 w ustawie o rachunkowości

2 000 000 euro to również limit uwzględniony w ustawie o rachunkowości. Dotyczy on przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Jeżeli ww. przychody przekroczą wskazany próg podmiot gospodarczy zobligowany będzie do prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych. Przeliczenie następuje w identyczny sposób jak w przypadku limitu dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2024 r. przedsiębiorcy, których wskazane przychody przekroczą 9 218 200 zł będą pozostawali w ustawowy obowiązku prowadzenie pełnej księgowości dla swojego podmiotu.

Autor:

Maciej Szkutnik

Specjalista ds. Podatków

 

Skontaktuj się ze specjalistą