Na co zwracać uwagę podpisując umowę z kontrahentem?

Każda umowa powinna zawierać termin jej wykonania, który to strony mogą oznaczyć w różnoraki sposób. Bardzo często za niedochowanie terminu wykonania umowy przewidziane są kary umowne. Warto przy tym pamiętać o różnicy pomiędzy następującymi terminami:

– zwłoka

– opóźnienie.

Jaka jest różnica pomiędzy zwłoką a opóźnieniem?

 

Jaka jest różnica pomiędzy zwłoką a opóźnieniem? Opóźnienie.

Spójrzmy na poniższy przykład:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy”.

W tym przypadku bez znaczenia pozostaje, czy dłużnik (w tym przykładzie wykonawca) ponosi odpowiedzialność za niedochowanie terminu czy też była okoliczność niezależna od niego (np. brak dostępności towarów na rynku). Jeżeli termin nie został zachowany, wierzyciel (w tym wypadku wykonawca) będzie mógł dochodzić zapłaty kary umownej.

Jaka jest różnica pomiędzy zwłoką a opóźnieniem? Zwłoka.

Spójrzmy zatem na zapis bliźniaczo podobny do poprzedniego:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy”.

Ponieważ powyższy zapis wspomina o zwłoce to istotne jest ustalenie czy dłużnik (w tym wypadku wykonawca) ponosi odpowiedzialność za to, że do wykonania przedmiotu umowy nie doszło w ustalonym terminie. Jeżeli dłużnik zamówił towar dostatecznie wcześnie, a na skutek np. kryzysu gospodarczego nie było możliwe jego dostarczenie, to nie będzie można przypisać zawinienia.

Zwłoka czy opóźnienie? Co stosować w umowie?

Na co zatem zwracać uwagę w umowie w przypadku opóźnienia lub zwłoki? Jeżeli jesteśmy dłużnikiem, to w naszym interesie jest, aby kara umowna była przewidziana za zwłokę. Możemy wtedy dowodzić, że do niezachowania terminu nie doszło z naszej winy. Natomiast w przypadku wierzyciela ważne jest, aby kara umowna była przewidziana za opóźnienie, pomiędzy się mógł domagać jej zapłaty niezależnie od przyczyny z jakiej doszło do opóźnienia.

Pamiętajmy zatem, aby zawsze szczegółowo zapoznać z zapisami umownymi w tym zakresie.

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą