Zwrot akcyzy dla zakładu energochłonnego – kto może złożyć wniosek?

Do 31 grudnia 2023 roku przedsiębiorstwa posiadające status zakładów energochłonnych będą mogły złożyć wniosek o zwrot części akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej w poprzednim roku podatkowym.

Kto kwalifikuje się do zwolnienia od akcyzy?

Zgodnie z art. 31d ustawy o podatku akcyzowym zwolnienie od akcyzy poprzez jej częściowy zwrot przysługuje zakładom energochłonnym, które spełniają łącznie następujące warunki:

1. wykonują działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832,

2. prowadzą księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

3. nie korzystają w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a, który przewiduje zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych, w procesach mineralogicznych.

Definicja zakładu energochłonnego

W myśl ustawy o podatku akcyzowym przez zakład energochłonny rozumie się podmiot, u którego udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej wynosi ponad 3%. Ustalony wskaźnik energochłonności zakładu będzie jednym z elementów niezbędnych  do obliczenia kwoty zwrotu akcyzy, do czego służy specjalny wzór określony w ustawie.  

Jakie branże mogą skorzystać z ulgi?

Z ulgi będą mogły zatem skorzystać między innymi kopalnie, zakłady zajmujące się wydobywaniem kamieni ozdobnych, produkcją soków z owoców i warzyw, produkcją olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, produkcją słodu, produkcją przędzy lub tkanin, produkcją baterii i akumulatorów, zakłady metalurgiczne, odlewnicze,  chemiczne.

Generalnie ulga dotyczy działalności produkcyjnej, dlatego warto sprawdzić status zakładu produkcyjnego, jeżeli takowy jest prowadzony i pozostałe warunki niezbędne do uzyskania zwrotu części akcyzy. Decyzję w sprawie zwrotu wydaje właściwy naczelnik urzędu skarbowego w terminie 30 dni od  dnia otrzymania poprawnego wniosku.

Przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosku do 31 grudnia 2023 r. za poprzedni rok podatkowy.

Autor:

Agnieszka Szkutnik

Doradca podatkowy, Ekspert ds. cła i akcyzy

Ekspert do spraw cła i akcyzy. Doradca podatkowy. Przez ponad 25 lat funkcjonariusz celny i celno – skarbowy na stanowiskach kontrolnych, orzeczniczych i kierowniczych. Wspomaga działanie przedsiębiorców, w tym agencji celnych w zakresie doradztwa celnego, akcyzy, podatku od gier, upoważnionego przedsiębiorcy o statusie AEO, czy też składów podatkowych i celnych. Służy pomocą w uzyskaniu Wiążącej Informacji Taryfowej oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z obowiązkami i kontrolą w ramach systemu SENT.

Skontaktuj się ze specjalistą